ŻYJĄCY DLA BOGA

Ewangelia Mateusza 17:2 – I został przemieniony przed nimi: jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło.

Ewangelia Mateusza 17:1-8, Ewangelia Marka 9:1-8, Ewangelia Łukasza 9:28-36

Interesującą rzeczą jest porównanie przemienienia Jezusa z przemienieniem Mojżesza. Twarz Jezusa jaśniała jak słońce, a Jego szata była biała jak światło. Oczywiście przewyższało to doświadczenie Mojżesza, jednak twarz Jezusa nie jaśniała nadal, kiedy zszedł z góry, tak jak jaśniała twarz Mojżesza. Twarz Mojżesza odzwierciedlała chwałę Boga, ale Jezus był blaskiem chwały Boga (Ewangelia Jana 1:14; List do Hebrajczyków 1:3). Mojżesz zakładał zasłonę na swoją twarz, aby ukryć Bożą chwałę (II Księga Mojżeszowa 34:2935), by ludzie nie bali się podejść do niego.

Ciało Jezusa stało się Jego zasłoną, zakrywało ono Jego prawdziwą chwałę. W trakcie przemienienia, zdjął zasłonę Swego ciała i ujrzeliśmy wówczas Jego chwałę, którą miał u Ojca, zanim powstał świat (Ewangelia Jana 17:5). W chwili śmierci Jezusa, zasłona Jego ciała została „rozerwana na dwie części” dając nam bezpośredni dostęp do Bożej chwały (List do Hebrajczyków 10:1920).

Potrzebujemy upodobnić się do śmierci Jezusa. To znaczy, uważać siebie za martwych dla grzechu i wszystkich jego skutków w naszym życiu w taki sam sposób, w jaki Chrystus jest martwy dla grzechu i jego skutków. Wielu ludzi skupia się na śmierci dla grzechu, a pomija lub stawia na drugim miejscu bycie żyjącym dla Boga. Przyjmuje się, że jeśli po prostu umrzemy dla grzechu, wówczas życie z Chrystusem przyjdzie automatycznie.

Śmierć fizyczna nie powoduje automatycznie fizycznego zmartwychwstania. Bóg nie potrzebuje martwych ludzi. On potrzebuje ludzi, którzy powstali duchowo z martwych, którzy wiedzą kim są „w Chrystusie”. Zwycięski Nowotestamentowy wierzący nie tylko żyje dla Boga, ale zmartwychwstały Chrystus żyje poprzez niego. Istnieje ponad sto odnośników biblijnych do obecności mieszkającego w nas Pana. Wejrzyj w Słowo i zobacz, co Bóg mówi na ten temat.