PILNUJ SIĘ PRZED ZWIEDZENIEM

Ewangelia Mateusza 24:4 – I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.

EWANGELIA MATEUSZA 24:3-5

Zwiedzenia można uniknąć, inaczej Jezus by nie powiedział: „Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł”. Szatan może zwieść tylko tych, którzy mu na to pozwolą.

List do Efezjan 6:11 mówi nam: „Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła”. Ubranie się w pełną zbroję Bożą ochroni cię przed diabelskim zwiedzeniem. Noszenie tylko części Bożej zbroi nie da ci pełnej ochrony. Wielu chrześcijan biega w samym tylko hełmie zbawienia, bez niczego więcej. Z przezwyciężeniem diabła związanych jest więcej rzeczy, niż samo bycie zbawionym. Musimy rozumieć naszą sprawiedliwą pozycję przed Panem. Musimy także posiadać wiarę, znać Słowo Boże i rozumieć Ewangelię pokoju.

Chrześcijańskie życie to ciągłe zmaganie się z Szatanem, który próbuje zakazić nas zgnilizną. Większość chrześcijan jest świadoma walki, ale nie wie, gdzie ta walka się odbywa. Bitwa toczy się w naszym umyśle. Tak jak wąż nie wystąpił przeciwko Ewie z brutalną siłą, ale użył słów, aby ją zwieść, tak samo Szatan próbuje zanieczyścić nasze myśli myślami sprzecznymi z Ewangelią. Pierwszą taktyką Szatana było zwiedzenie i dzisiaj zwiedzenie wciąż jest jego sposobem działania.

Jedną z cech charakteryzujących dzieci jest to, że łatwo je zwieść. Dzieci są łatwowierne. Jedną z rzeczy, która musi nastąpić, aby przejść ze stanu dzieciństwa do stanu synostwa, jest duchowe rozeznawanie. Bierze się ono z ugruntowywania się w Bożym Słowie.

Sposobem na rozpoznanie zwiedzenia nie jest analizowanie wszystkich fałszywych twierdzeń, ale tak dobre zapoznanie się z oryginałem, że podróbka będzie łatwa do zauważenia. Nikt, kto jest naprawdę ugruntowany w Słowie Bożym, nie będzie zwiedziony.