O RODOWODACH

Ewangelia Łukasza 3:23 – A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego.

EWANGELIA MATEUSZA 1:1-17; EWANGELIA ŁUKASZA 3:23-38

Nawet rodowody są zainspirowane przez Ducha Świętego i pożyteczne do nauki (2 List do Tymoteusza 3:16). Mateusz śledzi genealogię Jezusa od Józefa do Salomona. Jednakże na jednego z potomków Salomona o imieniu Jechoniasz (Księga Jeremiasza 22:24-30), było nałożone przekleństwo, którego jednak Jezus uniknął będąc urodzonym z dziewicy.

Łukasz wspomina, że Jezus był przypuszczalnie synem Józefa, który był synem Helego. Właściwie to Maria była córką Helego. O tym wspominają inne fragmenty Starego Testamentu (4 Księga Mojżeszowa 27:1-11; 36:12 z Księgą Rut 4:6). Rodowód Marii pochodzi również od Dawida, ale przez Natana – przyrodniego brata Salomona. Tak więc rodowód został zachowany, ale przekleństwo ominięte.

Te genealogie pokazują niezmierzoną mądrość Boga w wypełnianiu Jego obietnic pomimo zepsucia człowieka. W rzeczywistości te rodowody są pełne morderców, cudzołożników i każdego rodzaju zwyrodnialców znanych człowiekowi, a mimo to, ci sami ludzie byli używani przez Boga, nie ze względu na swoje czyny, ale pomimo nich. To oznacza, że wciąż jest dla nas nadzieja.

Bóg nigdy nie miał wykwalifikowanych pracowników, a my nie będziemy pierwszymi. Historia współpracy Boga z człowiekiem pokazuje, że On zawsze używał niedoskonałych naczyń. Możemy się radować i pocieszać się tym, że Bóg używa nas ze względu na naszą wiarę, a nie naszą świętość.