WYBRANI PRZED STWORZENIEM ŚWIATA

Ewangelia Jana 17:24 – Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

EWANGELIA JANA 17:24

Bóg Ojciec miał plan zbawienia opracowany zanim jeszcze stworzył świat. Większość z nas nie stworzyłaby świata i człowieka wiedząc, jaki ból serca i ogromną ofiarę będzie to kosztowało. Ale Bóg nie jest człowiekiem. W Jego osądzie (i jest to osąd poprawny) nagroda warta była ceny.

Byliśmy wybrani w Chrystusie, zanim zaczął się świat. Pan nie wybrał nas ze względu na naszą wartość, ale ze względu na to, że zaakceptowaliśmy Chrystusa, co Jego przedwiedza pozwoliła Mu zrobić przed założeniem świata. W najprostszym sensie, nie byliśmy osobiście05 wybrani, ale Chrystus był wybrany i wszyscy ci, którzy są „w Chrystusie”, mają udział w Jego wybraniu przez Jego Ojca. Tak, jak jesteśmy beneficjentami przymierza Boga Ojca i Jego Syna, tak jesteśmy wybrani, ponieważ wybraliśmy Bożego wybrańca, to znaczy Chrystusa. Ojciec nie odrzuciłby nas, nie bardziej niż odrzuciłby Jezusa, ponieważ jesteśmy zaakceptowani przez Ojca w Chrystusie.

Nikt z nas nie może twierdzić, że jest bez winy w oczach ludzi, ponieważ ludzie patrzą na to co zewnętrzne (1 Księga Samuela 16:17) i wszyscy zgrzeszyliśmy (List do Rzymian 3:23). Ale Bóg patrzy na naszego nowonarodzonego ducha, który został odrodzony w Chrystusie, i widzi nas świętymi i bez winy.

Jeśli patrzysz na jakiś kolor przez czerwone okulary, to ten kolor staje się czerwony. To samo stałoby się, gdybyś spojrzał przez zielone okulary. Wszystko stałoby się zielone. W podobny sposób Bóg patrzy na nas przez Chrystusa i wszystko w naszym życiu zostaje okryte krwią Chrystusa. Jesteśmy święci i bez winy przed Nim, dzięki Jego miłości wyrażonej przez Jego Syna.