MIARA WIARY

Ewangelia Łukasza 17:5 – I powiedzieli apostołowie do Pana: Dodaj nam wiary.

EWANGELIA ŁUKASZA 17:1-10

Jest wiele wersetów, które mówią o różnych stopniach wiary. Jednakże Pismo Święte mówi także o tym, że Jezus wzrastał w mądrości (Ewangelia Łukasza 2:52), co z pewnością odnosi się do tego, że Jego fizyczny intelekt czerpał coraz więcej z doskonałej mądrości Boga, która znajdowała się w Nim już od urodzenia. W taki sam sposób my wzrastamy w wierze.

Podczas zbawienia wierzącemu zostaje dana nadnaturalna wiara Boga. Musieliśmy użyć wiary Samego Boga (nie ludzkiej wiary), aby uwierzyć Ewangelii (List do Efezjan 2:8).

Wiara przychodzi do nas przez słuchanie Słowa Bożego (List do Rzymian 10:17) i kiedy już jesteśmy narodzeni na nowo, staje się ona trwającym w nas owocem Ducha Świętego.

Każdemu wierzącemu została dana jednakowa miara wiary podczas zbawienia, ale nie wszyscy wierzący korzystają z tego, co Bóg im dał. Tak więc poprawne jest stwierdzenie „wzrastanie w wierze” oraz posiadanie „wielkiej” lub „małej” wiary, ale ważne jest, aby rozumieć, że mowa tutaj o tym, jak wiele tej wiary używamy lub przejawiamy – a nie jak wiele wiary nam dano. Wszystkim wierzącym podarowano tę samą miarę wiary.

Przykład Jezusa o ziarnku gorczycy podkreśla prawdę, że nasza wiara jest wystarczającą, jeśli będziemy jej używać bez przeszkód niewiary.

Dalej Jezus mówi w przypowieści o sługach usługujących ich panu ilustrując w ten sposób, że to nie nasza wiara jest problemem, ale to, jak jej używamy. Używamy jej po to, aby usługiwać samym sobie, zamiast naszemu panu, którym jest Bóg.

Życie w wierze nie jest czymś szczególnym, przeznaczonym tylko dla „super świętych”. Pan oczekuje, że wszystkie Jego dzieci będą żyły nadnaturalnym życiem wiary. On dał ci wszystko, co jest ci do tego potrzebne, tylko pozwól Mu żyć przez ciebie.