ON JEST NASZYM „ABBA”

Ewangelia Marka 14:36 – I powiedział: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak [niech się stanie] nie to, co ja chcę, ale to, co Ty.

EWANGELIA MARKA 14:36

Chociaż Bóg w Starym Testamencie był nam ukazany jako nasz Ojciec, to częste używanie tego tytułu przez Jezusa wniosło zupełnie nowe zrozumienie naszej relacji z Bogiem. Jezus odnosił się do Boga jako Jego Ojca i mówił o Bogu także jak o naszym Ojcu. To rozwścieczało religijnych Żydów z czasów Jezusa, dla których nazywanie Boga ojcem było bluźnierstwem, ponieważ rozumieli to jako stawianie człowieka na równi z Bogiem.

Jesteśmy poinstruowani nazywać Boga Ojcem, ukazując życzliwą, delikatną, kochającą naturę naszego Boga. Termin ‘Abba’ jest czułym określeniem, jakim małe dziecko nazywa swojego Ojca, co jest zbliżone do naszego określenia „Tatuś”. To jest określenie wyrażające intymność i czułą delikatność. Usuwa ono pojęcie Boga jako surowego sędziego i pokazuje Go jako kochającego Ojca, który dba, rozumie i jest naszym najlepszym przyjacielem. „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi” (1 List Jana 3:1).

Jesteśmy dziećmi Bożymi przez adopcję. Jezus był Synem Bożym z natury. Jezus powiedział do Żydów: „wy jesteście z waszego ojca – diabła” (Ewangelia Jana: 8:44; List do Efezjan 2:3).

Jednak Jezus wykupił nas i uczynił nas adoptowanymi synami Boga.

Nie jesteśmy tylko dziedzicami, jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. To przekracza ludzkie pojmowanie, żeby pomyśleć, że mamy równy dział z Tym, który odziedziczył wszystko.