SKUPIAJ SIĘ NA DOBRYCH RZECZACH

Ewangelia Marka 14:38 – Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.

EWANGELIA MARKA 14:38

Pokuszenie jest ściśle powiązane z tym, o czym myślimy (List do Hebrajczyków 11:15). Aby doświadczyć pokuszenia, musimy je najpierw do siebie dopuścić. Możemy tego uniknąć poprzez wyeliminowanie myśli, które prowadzą do pokuszenia. Ponieważ nie możemy wyeliminować myślenia, musimy zaprzeć się negatywnych myśli i zdecydować, że będziemy rozmyślać nad pozytywnymi prawdami Bożymi. Pomoże nam w tym modlitwa.

W modlitwie nasz umysł koncentruje się na Bogu i to sprawia, że odpieramy myśli, które mogą zrodzić pokuszenie. Pokusa i grzech muszą najpierw zostać poczęte (List Jakuba 1:14-15). W świecie fizycznym, najlepszym sposobem na uniknięcie niechcianego porodu, jest niedopuszczenie do poczęcia – podobnie jest w świecie duchowym. Łatwiej będzie nam uniknąć pokuszenia będąc w stałej społeczności z Bogiem niż wtedy, gdy pokusa już została w nas poczęta.

Paweł napomina wierzących w Filipii, aby rozważali i rozmyślali nad kilkoma zasadami pozytywnego myślenia, które mają moc doprowadzić nas do zwycięskiego życia chrześcijańskiego (List do Filipian 4:8). Myślmy o tym „co prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, cnotliwe i chwalebne”.

Prawdziwe oznacza coś, co jest rzetelne, prostolinijne, prawe. Uczciwe to honorowe, szczere, realne, nie dające się określić jako zwodnicze czy oszukane. Sprawiedliwe oznacza zgodne z prawem, rzeczywiste, właściwe czyny we właściwych okolicznościach. Czyste oznacza nieskalane, wolne od zanieczyszczeń.

Rzeczy miłe to takie, które są przyjemne, akceptowalne, pobudzające do miłości i uczuć. Rzeczy chwalebne to takie, które są pozytywne i konstruktywne w przeciwieństwie do negatywnych i destrukcyjnych.

Cnota to doskonałość moralna, prawość i dobroć.

Chwalebność lub rzeczy chwalebne to takie, które wyrażają wartość i cnoty danej osoby.

W każdej dziedzinie naszego życia musimy nauczyć się skupiać się na tym, co dobre. Zrozumienie tego, że Bóg czuwa nad każdą, nawet najmniejszą sprawą w naszym życiu, przyniesie nam pokój i sprawi, że zarówno nasze serce, jak i umysł będą w pełni podążały za Panem.