WYBIERANIE RADOŚCI

Ewangelia Łukasza 1:46-47: Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:39-56

Maria tutaj wyraźnie rozróżnia między swoją duszą wielbiącą Boga i jej radującym się duchem.

Nasza dusza jest częścią nas, która jest uważana za naszą osobowość. To jest nasz intelekt, emocje i wola. Nasz duch jest częścią, która zmienia się podczas zbawienia i zawsze działa w nim „miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; łagodność, powściągliwość” (2 List do Koryntian 5:17; List do Galacjan 5:22-23). To jest prawda niezależnie od tego czy nasze dusze (uczucia i emocje) „czują” to, czy nie.

Wielu wierzących, zanim przystąpią do uwielbienia, czeka aż ich emocje będą miały ochotę, by chwalić Pana. Uważają, że to hipokryzja jeśli udają, że radują się w Panu, a nie „czują” tego. Ale nasz duch zawsze raduje się w Panu. Właściwie to hipokryzją jest pójść za naszymi uczuciami i nie wielbić Pana naszą duszą, kiedy nasz nowonarodzony duch już się raduje.

Nasz narodzony na nowo duch zawsze współgra z Panem i postępuje w radości. Nasze ciało jest często zdominowane tym, co widzi i czuje.

Czasem nie ma ochoty, by chwalić Pana, ale wybór należy do naszej duszy. Jeśli wybieramy, by wysławiać Pana, nasze emocje podążą za naszym wyborem.

Decyzja należy do ciebie (5 Księga Mojżeszowa 30:19).

Wybierz dziś chodzenie w radości Pana.