Duch Święty – nauczyciel

Ewangelia Jana 7:15 – I dziwili się Żydzi, mówiąc: Skąd on zna Pismo, skoro się nie uczył?

Ewangelia Jana 7:14-15

Jezus otrzymał mądrość i wiedzę poprzez bezpośrednie objawienie Ducha Bożego, a nie przez nauczanie człowieka. Jezus uczył się, lecz nie od człowieka. Jego nauczycielem był Duch Święty. Musiał nauczyć się On Bożych rzeczy. Wydaje się to sprzeczne z Listem do Kolosan 2:3, który mówi, że wszystkie skarby i wiedza są ukryte w Jezusie. Jeśli Jezus jest Bogiem objawionym w ciele, dlaczego miałby się uczyć lub być uczonym?

Harmonia między tymi na pozór przeciwstawnymi twierdzeniami objawia się w tym, że duch Jezusa był w stu procentach Boży i posiadał całą mądrość i zrozumienie Boga, ale zamanifestował się w naturalnym ciele. Nie było to grzeszne ciało, ale jednak było ono ciałem i musiało być wyedukowane. Jezus nie był nauczany przez ludzi, lecz czerpał z bezpośredniego objawienia Ducha Świętego. Wiedza była w Nim, ale musiał ją wydobyć na zewnątrz.

Przy narodzeniu się na nowo, duch nowo narodzonego człowieka odnawia się „w poznaniu na obraz tego, który go stworzył” (List do Kolosan 3:10). „ Ale my mamy umysł Chrystusa” (1 List do Koryntian 2:16), i „Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko” (1 List Jana 2:20). Wszystkie te rzeczy są prawdziwe w naszym duchowym człowieku. Jednakże, tak jak Jezus musiał być nauczany, tak i my musimy czerpać mądrość i wiedzę z naszego ducha i odnawiać nasz umysł (List do Rzymian 12:2). Jest to jedna z głównych służb Ducha Świętego względem osoby wierzącej. Poprzez narodzenie się na nowo, przyjęliśmy umysł Chrystusa do naszego ducha i jesteśmy w procesie wzrastania w mądrości, czerpiąc wiedzę z naszego ducha i odnawiając (lub przeprogramowywując) nasze myślenie. Mądrość ta objawia się przez wiarę i czas spędzony w Słowie Bożym i modlitwie.