BĄDŹ WYPEŁNIONY

Ewangelia Łukasza 11:13 – Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

EWANGELIA ŁUKASZA 11:13

Duch Święty jest darem (Dzieje Apostolskie 2:38). Nie możesz być wystarczająco dobry, by zasłużyć sobie na dar Ducha Świętego, ale musisz poprosić. Tu jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym, który jest następnym doświadczeniem po narodzeniu się na nowo.

Duch Święty mieszka w naszym duchu, a kiedy On raz przyjdzie, to już cię nie opuści (Ewangelia Jana 14:16). Jesteśmy wstępnie napełnieni, kiedy Duch Święty przychodzi. Jednak, Jego kontrola i wpływ na nasze dusze i ciała zmienia się proporcjonalnie do tego, jak bardzo odnowiliśmy nasze umysły Jego wolą (List do Rzymian 12:2).

W tym sensie, możemy być bardziej pełni Ducha Świętego, niż przy innych okazjach, choć w naszym duchu obecność i moc Ducha Świętego jest zawsze – a nie przychodzi i odchodzi. Dlatego też, nawet po otrzymaniu chrztu w Ducheu Świętym, zdarzy się czas, w którym nasze dusze i ciała zboczą i zrezygnują z kierownictwa Ducha Świętego i będziemy musieli po raz kolejny zostać napełnieni Duchem Świętym.

W Liście do Efezjan 5:18 nakazano wierzącym, aby nie byli pijani winem, ale napełnieni Duchem. Bycie napełnionym Duchem Świętym jest ujęte w czasie teraźniejszym, co jest ciągłym nakazem dla wierzącego. W Dziejach Apostolskich, ci sami ludzie, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, zostali napełnieni ponownie. Większość ludzi nie upije się jednym drinkiem.

Podobnie, bycie napełnionym Duchem Świętym nie jest tylko jednorazowym doświadczeniem. Jest wstępne napełnienie Duchem Świętym, ale także wiele kolejnych napełnień. Podobnie, jak pijaństwo może zmienić osobowość danej osoby i spowodować, że dana osoba zachowa się całkowicie inaczej, bycie napełnionym Duchem Świętym może sprawić, że będziemy zachowywać się jak Jezus. Bądź dziś napełniony Duchem Świętym.