JEZUS MĄDROŚCIĄ BOŻĄ

Ewangelia Łukasza 11:49 – Dlatego też mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich będą zabijać i prześladować.

EWANGELIA ŁUKASZA 11:46-49

Ten zwrot: ,,Dlatego też mądrość Boża powiedziała”, jest częścią narracji Łukasza, a nie słowami Jezusa. Łukasz mówi, że Jezus jest mądrością Boga, prawdą ugruntowaną w Piśmie.

Nie ma innego sposobu uzyskania dostępu do Bożej mądrości, jak tylko przez Jezusa. Dopóki dana osoba nie przyjmie Chrystusa, to brakuje jej jedynego źródła prawdziwej mądrości. Mężczyźni i kobiety sami z siebie nie są zdolni do odbierania Bożej mądrości, ale ci, którzy poddają się Bogu, mają do niej dostęp za sprawą Ducha Świętego. Musimy polegać na Duchu Świętym, aby odebrać mądrość Boga w naszym życiu.

Chrześcijanin, który nie otrzymał chrztu w Duchu Świętym, może mieć pewną wiedzę objawienia, ale będzie ona ograniczona. Jednym z największych dowodów na to, że dana osoba otrzymała chrzest w Duchu Świętym, jest ogromna ilość Bożej mądrości, która staje się dla niej dostępna.

Prawdy Ewangelii i moc Boga, która te prawdy uwalnia, mogą być objawione tylko przez namaszczenie Ducha Świętego. Mądrość ludzka, niezależnie od tego, jak jest elokwentna, nie może przekazać życia Bożego. Dzisiaj często głoszenie Ewangelii odbywa się w mądrości ludzkiej. To imponujące dla cielesnego umysłu, ale pozostawia ducha głodnego na dotyk Boga. Największym zapotrzebowaniem wśród usługujących dzisiaj nie jest posiadanie jeszcze większej światowej edukacji, ale otrzymanie wiedzy objawionej przez Ducha Świętego. Tylko słowa wypowiedziane przez Ducha Bożego mogą dotrzeć do ducha człowieka. Duchowe myśli muszą być wypowiedziane duchowymi słowami (1 List do Koryntian 2:13).