14 stycznia

14 stycznia

POKÓJ Z BOGIEM

Ewangelia Łukasza 2:14 – Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.

EWANGELIA ŁUKASZA 2:8-20

W innym przypadku Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój na ziemię, ale miecz. Potem prorokował, że ci, którzy Go przyjmą, będą cierpieć prześladowania nawet ze strony własnej rodziny (Ewangelia Mateusza 10:34-36). Jak te wersety do siebie pasują?

Pokój, o którym śpiewali aniołowie, nie miał być pokojem między ludźmi; oni radowali się tym, że będzie pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Kiedy Jezus prorokował rozłam i wojnę w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, mówił o relacjach pomiędzy ludźmi.

Poprzez starotestamentowe prawo Bóg zaczął uwalniać Swój gniew na grzech człowieka (List do Rzymian 4:15). To nie gniewu Szatana Jezus doznał na krzyżu.

On doznał gniewu Swojego Ojca (Księga Izajasza 53:10-12; 2 List do Koryntian 5:21). Ojciec wymierzył Jezusowi Swoją karę za nasze grzechy. To zakończyło wojnę między Bogiem a człowiekiem. To ten pokój ogłaszali aniołowie.

Rezultatem tego pokoju z Bogiem, który otrzymali ludzie, było w wielu przypadkach pojednanie się ludzi ze sobą, jednak to jest jedynie efekt, a nie ten właściwy pokój, o którym była mowa. Te efekty są wtórne.

Dzisiaj, przez Jezusa, mamy pokój z Bogiem (List do Rzymian 5:1). Bóg nie jest na nas zły. On nawet nie jest zdenerwowany. Jesteśmy zaakceptowani z powodu Jezusa (List do Efezjan 1:6).

Uwierz w dobrą nowinę, że dzięki Jezusowi wojna między Bogiem a nami jest zakończona.