TAJEMNICA TRÓJCY

Ewangelia Jana 8:19 – Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca.

EWANGELIA JANA 8:12-27

Pismo Święte naucza na temat jedności Jezusa z Ojcem. Ta jedność jest czymś więcej niż jednością celu i tak naprawdę oznacza „jedno z pominięciem innych”, tak jak w stwierdzeniu „Jeden bowiem jest Bóg” (1 Tymoteusza 2:5).

Owa prawda jest tak dobrze ugruntowana w Piśmie Świętym, iż niektórzy ludzie nie czynią rozróżnienia między Ojcem, Synem i Duchem Świętym lecz wierzą, że Oni są po prostu jednym Bogiem objawiającym Siebie na trzy różne sposoby. Jezus czyni rozróżnienie pomiędzy Swoją Osobą, a Swoim Ojcem i ukazuje Siebie oraz Swego Ojca jako dwóch różnych świadków wypełniających wymagania z 5 Księgi Mojżeszowej 17:6. Jezus okłamałby tych Żydów, gdyby nie było różnicy między Ojcem, a Nim samym; a jednak są Oni jedno (Ewangelia Jana 10:30; 1 List Jana 5:7). Jest to wielka tajemnica i bardzo mocno utwierdzony fakt w Piśmie Świętym.

Jedno z najwspanialszych stwierdzeń Starego Testamentu z 5 Księgi Mojżeszowej 6:4 mówi, „Słuchaj, Izraelu: Pan nasz Bóg jest jednym Panem” (KJV). Nie mamy trzech Bogów lecz jednego Boga, jasno określonego jako trzy osoby. Jest to wielka tajemnica, która nie została adekwatnie wyjaśniona. Pisma ukazują prawdę odnośnie Trójcy, ale nie próbują tej kwestii wyjaśnić. Po prostu przyjmujemy to objawienie takim, jakim jest, aż poznamy wszystko, tak jak jesteśmy poznani (1 List do Koryntian 13:12).

Jezus powiedział, że świadectwo Jego Ojca było najwspanialszym dowodem tego, kim On jest. Każdy, poprzez Pismo, może poznać Jego (Bóg przyp. tłum.) świadectwo odnośnie Jezusa.

Mojżesz i wszyscy starotestamentowi prorocy mówili o przyjściu Jezusa, a Piotr głosił, że spisane słowo Boga jest pewniejszym słowem proroczym aniżeli słyszalny Boży głos.

Czytaj Słowo Boże dzisiaj!