JAK ZŁODZIEJ W NOCY

Ewangelia Łukasza 17:24 – Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od [jednego] krańca nieba aż po [drugi], tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu.

EWANGELIA ŁUKASZA 17:24-31

Ten werset oraz paralelny fragment z Ewangelii Mateusza 24:27 czyni bardzo zrozumiałym fakt, że powtórne przyjście Jezusa nie będzie dla nikogo tajemnicą. W zeznaniu Mateusza wzmianka o błyskawicy została wypowiedziana tak wyraźnie po to, abyśmy nie zostali zwiedzeni przez fałszywego Chrystusa. Tak, jak światło jest widoczne dla każdego, tak cały świat będzie świadkiem powtórnego przyjścia Jezusa. To dlatego nie musimy się obawiać, że przeoczymy Jego powtórne przyjście i nie musimy wsłuchiwać się z przejęciem w każdą wieść, że Chrystus już przyszedł.

Te wersety zupełnie niszczą twierdzenia religii Bahai oraz innych religii, które utrzymują, że Jezus już powtórnie przyszedł, ale potajemnie.

Tak samo, jak Jezus ostrzegł swoich uczniów, żeby nie dali się zwieść fałszywemu Chrystusowi, ponieważ Jego powtórne przyjście będzie widoczne dla każdego; wyjaśnił także, że do tego samego dnia, w którym On wróci, świat będzie zmierzał w tym samym kierunku. Ludzie nie będą rozpoznawali znaków Jego przyjścia, tak samo jak ludzie za dni Noego nie zdawali sobie sprawy z czekającego ich sądu. To współgra z proroctwem Jezusa o Jego powtórnym przyjściu, które będzie podobne do pojawienia się złodzieja w nocy. Jezus podkreśla, że niewierzący nie rozpoznają, że On przychodzi, aż będzie za późno. Podkreśla, że Jego przyjście będzie dla świata zaskoczeniem.

Pan podkreśla ścisłą potrzebę bycia gotowym na Jego przyjście. Tak samo, jak pojawia się złodziej, kiedy ludzie spodziewają się go najmniej, tak nasz Pan powróci w czasie, gdy ludzie nie będą Go szukali. W ostatecznych dniach nastanie czas apatii, który będzie usypiał świat, a nawet wierzących, jeśli nie będą uważali na Jego słowa. On nas przynagla, abyśmy byli w pełni czujni, abyśmy byli przygotowani.