POUFAŁOŚĆ RODZI LEKCEWAŻENIE

Ewangelia Łukasza 4:24 – I powiedział: Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany w swojej ojczyźnie.

EWANGELIA ŁUKASZA 4:16-30

Współcześnie temu wersowi odpowiada powiedzenie „poufałość rodzi lekceważenie”. Ci, którzy wiedzą o nas najwięcej, znają również lepiej niż inni nasze upadki. Z reguły nasze słabości przysłaniają dla większości ludzi nasze mocne strony.

Jednakże w przypadku Jezusa nie było żadnej wady czy braku, które nastawiłyby do Niego tych ludzi. W tym przypadku problem wywodził się z braku ludzkiej wnikliwości. Oni znali Jezusa w ciele lepiej niż inni, ale nie widzieli, kim był w Duchu.

Jezus był Bogiem w całej swojej mocy i majestacie, ale był odziany w ciało – człowiek pod każdym względem (1 List do Tymoteusza 3:16; List do Hebrajczyków 1:3). Ci ludzie patrzyli na wygląd zewnętrzny Jezusa i nie widzieli w Nim Boga (1 Księga Samuela 16:7).

Podobnie i my nie dostrzegamy potencjału w innych, a nawet w samych sobie, z powodu naszego zaabsorbowania wyglądem zewnętrznym i czynami. Jednak wewnątrz każdej narodzonej na nowo osoby jest nowe stworzenie, które czeka na uwolnienie (2 List do Koryntian 5:17). Jedyne, czego potrzeba, to uwierzyć! 

Spójrz dziś poza to, co zewnętrzne w tobie i innych i pomóż wydobyć to, czym możemy być w Chrystusie.