WYBRANI

Ewangelia Marka 1:16 – A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze; byli bowiem rybakami.

EWANGELIA MATEUSZA 4:13-22; EWANGELIA MARKA 1:16-20; EWANGELIA ŁUKASZA 5:27; EWANGELIA JANA 5:38

Jezus nigdy nie wybrał apostoła spośród ludzi systemu religijnego. Każdego z dwunastu uczniów wybrał ze świeckiego świata. Nie dlatego, że Bóg nie wierzył w tych, którzy byli religijni. Niestety większość z tych, którzy byli częścią systemu religijnego, nie miała wiary w Boga.

Jednym z najczęściej popełnianych przez religijnych ludzi błędów jest poleganie na samym sobie. Sądzą oni, że Bóg użyje ich z powodu ich wielkiej świętości czy specjalnych zdolności.

Paweł powiedział: Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a
nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz
 (1 List do Koryntian 1:27-28).

Ludzie, którzy rozpoznają swoją własną niezdolność, z konieczności bardziej polegają na Bogu. Tego właśnie chce Bóg. Pan nieustannie szuka kogoś, kto uzna, że jest nikim, aby On mógł coś przez taką osobę uczynić (2 Księga Kronik 16:9).

Zamiast myśleć o twojej odpowiedzialności, po prostu odpowiedz na Jego możliwości.