WIARA, KTÓRĄ WIDAĆ

Ewangelia Marka 2:5 – A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone.

EWANGELIA MATEUSZA 9:1-8, EWANGELIA MARKA 2:1-12,
EWANGELIA ŁUKASZA 5:17-26

Wiara może być widoczna. Jak to Jezus wyjaśnił Nikodemowi w Ewangelii Jana 3:8, wiara jest jak wiatr. Wiara sama w sobie jest niewidzialna, ale zbawiającej wierze zawsze towarzyszą  adekwatne czyny, które mogą być widziane (List Jakuba 2:17-26).

Nie tylko wiarę paralityka zauważył Jezus, ale również jego czwórki przyjaciół (Ewangelia Marka 2:3). To demonstruje, jaki może być efekt naszego wstawiennictwa w wierze wobec innych. Jezus widział ich wiarę. Jednak, choć nasza wiara uwolniona w imieniu innych jest potężna, to nie zastąpi ich własnej wiary. Jest po prostu pomocą. Osoba, która ma przyjąć cud, także musi mieć jakiś stopień wiary. Nawet Jezus nie mógł sprawić uzdrowienia tych, którzy nie wierzyli (Ewangelia Marka 6:5-6). W tym przypadku jest oczywiste, że sam paralityk również musiał mieć wiarę, ponieważ nie opierał się tej czwórce, która go przyniosła; oraz podniósł się i był posłuszny poleceniu Jezusa (werset 7) bez potrzeby pomocy ze strony innych.

Dlaczego Jezus usłużył temu człowiekowi przebaczeniem grzechów, zamiast zająć się oczywistą potrzebą uzdrowienia ciała? Bóg jest bardziej przejęty zdrowiem duchowym człowieka niż zdrowiem jego ciała. Albo też Jezus dzięki słowu wiedzy dostrzegł, że prawdziwym krzykiem serca tego człowieka, było pojednanie z Bogiem. W niektórych przypadkach (nie we wszystkich – Ewangelia Jana 9:2-3) choroba była bezpośrednim rezultatem grzechu. Dlatego też Jezus rozprawiał się z samym korzeniem paraliżu. Czy paraliż tego mężczyzny był bezpośrednim skutkiem grzechu czy nie, grzech w naszym życiu (ten, który nie został przebaczony) pozwala Szatanowi trzymać nas w niewoli. Dzięki przebaczeniu przez Jezusa grzechów, paralityk został uwolniony do tego, by otrzymać wszystkie błogosławieństwa Boga, które oczywiście zawierają w sobie uzdrowienie.

Jezus czyni uwagę, że obie rzeczy – przebaczenie grzechów i uzdrowienie paralityka – są po ludzku niemożliwe. Jeśli Jezus mógłby uczynić jedną z tych rzeczy, mógłby uczynić również i drugą. Wówczas uzdrowił paralityka pokazując, że rzeczywiście ma władzę, żeby wybaczać grzechy. W czasach Jezusa ludzie byli bardziej skłonni przyjąć Jego pragnienie, by uzdrawiać, niż zaakceptować Jego przebaczenie grzechów bez przestrzegania prawa. Dzisiaj kościół głównie przyjmuje przebaczenie grzechów, ale wątpi w Jego chęć, by uzdrawiać. A te dwie rzeczy nie miały być nigdy rozdzielone. Uwierz i przyjmij wszystko, co Bóg ma dziś dla Ciebie.