COŚ NOWEGO

Ewangelia Łukasza 5:36-37 – Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują.

EWANGELIA MATEUSZA 9:11-17, EWANGELIA MARKA 2:16-22,
EWANGELIA ŁUKASZA 5:30-39

Te dwie przypowieści są odpowiedzią na krytykę uczonych w Piśmie i faryzeuszy (werset 30) oraz na pytanie uczniów Jana Chrzciciela dlaczego Jezus nie postępuje według ich religijnych tradycji i oczekiwań (Ewangelia Mateusza 9:14; Ewangelia Marka 2:18). Sednem przenośni było pokazanie, że Jezus przyszedł uczynić nową rzecz, która nie będzie zmieszana z zasadami starego przymierza – jedynymi, jakie znali ludzie (Księga Izajasza 43:18-19; Księga Jeremiasza 31:31-34; List do Hebrajczyków 8:7-13).

W czasach Jezusa ludzie wiedzieli, że nowa łata przyszyta na starą szatę skurczyłaby się zaraz po jej upraniu. Wówczas mogłaby oderwać się od starego ubrania, które już wcześniej skurczyło się, czyniąc gorszą dziurę. To pokazuje, że Jezus nie przyszedł „załatać” prawa mojżeszowego, ale je zastąpić (List do Hebrajczyków 7:18-19).

Również nowe wino, które jeszcze nie sfermentowało, musi być wlane do nowych lub odświeżonych bukłaków, by uwzględnić rozszerzanie się w nich gazów, które powstają w rezultacie procesów fermentacyjnych. W przeciwnym wypadku stary bukłak, który już został rozciągnięty w takim procesie, mógłby po prostu pęknąć wylewając całą zawartość wina. Prawa Starego Testamentu nigdy nie mogłyby zostać tak rozciągnięte, żeby dostosować się do prawd Nowego Testamentu o miłosierdziu i łasce (List do Hebrajczyków 10:1-10). Jezus uwolnił nas od osądu praw Starego Testamentu (List do Rzymian 6:14;7:1-4; 8:2; 10:3-4; List do Galacjan 3:12-14, 23-24; 5:4; List do Filipian 3:9).

Religijni uczeni w Piśmie i faryzeusze (Ewangelia Łukasza 5:30) popełniali tragiczny błąd ufając swoim własnym wysiłkom, które zmierzały do uzyskania dobrej opinii (bycia sprawiedliwym) przed Bogiem. Jezus nie przyszedł po to, żeby przyjąć nasze ofiarne czyny, ale po to, by uczynić siebie samego ofiarą za nasze grzechy. Uczynił to wszystko, żeby dać nam nowe życie w Nim. Dziękuj Mu dziś za Jego łaskę.