BÓG STAŁ SIĘ CIAŁEM

Ewangelia Jana 8:58 – Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

EWANGELIA JANA 8:57-59

Jezus nie próbował wyjaśniać Żydom nieporozumienia w związku ze Swoim wcześniejszym stwierdzeniem. Zamiast tego, powiedział, że ci, którzy nie zaakceptują prawdy, że Jezus jest Bogiem w ciele (1 List do Tymoteusza 3:16), prawdopodobnie nie będą w stanie zrozumieć stwierdzenia: „Zanim Abraham był, ja jestem”. Jezus nie tylko powiedział, że istniał przed Abrahamem, lecz kolejny raz utożsamiał samego Siebie z „JESTEM” z II Księgi Mojżeszowej 3:14. Bez wątpienia wypowiedź Jezusa pokazuje, że rościł On sobie prawo do boskości i to w najwyższym tego słowa znaczeniu.

Jezus ogłosił: „Jestem”. W ten sposób Jahwe ukazywał się Mojżeszowi w II Księdze Mojżeszowej 3:14. Słowa Jezusa, który mówił pod namaszczeniem Ducha Świętego: „Ja jestem”, powaliły na ziemię wszystkich, którzy przyszli Go pojmać (Ewangelia Jana 18:56). Jezus był Wielkim „JESTEM, KTÓRY JESTEM” z II Księgi Mojżeszowej 3:14, objawionym w ciele!

Kiedy Żydzi usłyszeli, że Jezus nazywa Boga „Moim (własnym) Ojcem”, wówczas natychmiast zrozumieli, że Jezus rościł sobie prawo do boskości w najwyższym tego słowa znaczeniu. Twierdzenie to było albo bluźnierstwem, które powinno być ukarane śmiercią, albo Jezus był naprawdę tym, kim twierdził, że jest.

Cel czwartej ewangelii jest wyraźnie ukazany: „abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu” (Ewangelia Jana 20:31). Celem Ewangelii Jana było przedstawienie, że Jezus jest „prawdziwym Bogiem” (1 List Jana 5:20), który „stał się ciałem” (Ewangelia Jana 1:14).