TO TEN, KTÓREGO ZNASZ

Ewangelia Jana 9:30 – Odpowiedział im ten człowiek: To naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy.

EWANGELIA JANA 9:28-30

Na podstawie uczynków możemy określić, czy dana osoba jest z Boga czy też nie. Uczynki Jezusa były tak cudowne i zgodne z Bożym Słowem, że jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie tego, czy jest On Bogiem czy też nie, powinny zostać odrzucone. Jak jest napisane w Ewangelii Marka 7:13, wynosili oni swoje własne tradycje ponad Boże Słowo, sprawiając że stawało się ono w ich życiu bezużyteczne. Tak jak w sytuacji mającej miejsce prawie dwa tysiące lat temu, obecnie teologowie są czasami ostatnimi osobami, które akceptują Boże działanie, jeśli stoi ono w sprzeczności z ich tradycyjnymi wierzeniami. „A wielki tłum chętnie go słuchał” (Ewangelia Marka 12:37). „Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje” (1 List do Koryntian 8:1).

W kwestiach duchowych dana osoba może wyedukować się w doktrynie teologicznej do takiego stopnia, że spowoduje to więcej szkód aniżeli dobra. Jest możliwe wygrać bitwę teologiczną, a jednak przegrać walkę o serce człowieka. Argumenty teologiczne często odciągają nas od ważniejszych kwestii. Nie otrzymamy nagrody za ignorancję. Miłość jest nieskończenie lepsza od wiedzy. Powinniśmy uczyć się wszystkiego, czego możemy, ale musimy poddać naszą wiedzę, aby stała się sługą miłości. „Z nich zaś największa jest miłość” (1 List do Koryntian 13:13).

Jeśli dążenie do wiedzy odciąga daną osobę od poznawania Boga, wówczas lepiej byłoby, aby pozostała niewykształcona. To, co wiemy, nie jest tak ważne, jak to, kogo znamy (mówiąc o Panu). Naszym najważniejszym celem w życiu powinno być kochanie Boga i poznawanie Go.