JEZUS ZAPŁACIŁ CENĘ

Ewangelia Marka 10:45 – Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu.

EWANGELIA MARKA 10:45

Jezus wielokrotnie mówił uczniom o Swojej śmierci, ale to pierwszy raz, w którym wskazuje na powód Jego śmierci. Wyraźne jest to, że Jego śmierć będzie „okupem”, co jest zdefiniowane w grece jako strata poprzez zapłacenie ceny.

Słowa „okup” i „odkupienie” są w Piśmie używane zamiennie.

Jezus nie tylko miał zapłacić cenę za grzech, ale Jego śmierć miała być także czymś w zamian. W 1 Liście do Tymoteusza 2:6, słowo „okup” pochodzi od greckiego słowa „antilytron”, które oznacza: „cena za odkupienie”. Greckie słowo „anti” oznacza „w czyjeś miejsce”. Innymi słowy, okup daje korzyść wszystkim, którzy go przyjmą (Ewangelia Jana 3:16; List do Rzymian 10:13).

Ceną, która spłaciła nasze odkupienie, jest życie Jezusa i Jego krew (List do Kolosan 1:14). Według Listu do Hebrajczyków 9:12 to odkupienie jest wieczne i jego celem jest oczyszczenie nas ze wszystkich nieprawości (List do Tytusa 2:14) oraz ma ono nas wprowadzić w służbę żywemu Bogu (List do Hebrajczyków 9:14).

Można to zilustrować na przykładzie znaczków za zakupy. Najpierw znaczki muszą zostać przez nas zakupione (dostajemy je razem z zakupami podczas płacenia – przyp. tłum.), po czym są odkupywane przez sklep który je nam wymienia na nasz upragniony produkt. Zakup jest konieczny, ale odkupienie także. Tak naprawdę nikt nie chce znaczków. Ludzie chcą tego, co mogą odkupić za znaczki. Zakup za nasze pełne zbawienie został już dokonany krwią Jezusa, ale nasze ciała nie zostały jeszcze odkupione. To oznacza, że jeszcze nie otrzymaliśmy pełni z korzyści tej całej transakcji w naszych fizycznych ciałach. To nastąpi podczas powtórnego przyjścia Pana, gdy otrzymamy nasze nowe, uwielbione ciała.

Nasz duch jest jedyną częścią nas, która została w pełni odkupiona.

Dziękuj Bogu za odkupienie, które On dla ciebie zapewnił.