DAWAJ RADOŚNIE, NIE ZE STRACHU

Ewangelia Mateusza 23:23 – Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać.

EWANGELIA MATEUSZA 23:23

Niektórzy pomyśleli, że Jezus pozbył się dziesięciny odkąd nie jest ona konkretną częścią nauczania Nowego Testamentu. Ale w tym przypadku, Jezus odniósł się do oddawania dziesięciny uczonych w Piśmie i faryzeuszy i dał do zrozumienia, że robiąc to, postępowali właściwie. Nowe Przymierze nie przestało stosować dziesięciny, ale wyjaśniło, jaki powinien być motyw towarzyszący oddawaniu dziesięciny.

Abram oddał dziesięcinę ponad 430 lat przed nadaniem Prawa. Jakub również oddał dziesięcinę około 300 lat przed czasem Prawa. W związku z tym oddawanie dziesięciny było zasadą biblijną, która nie rozpoczęła się ani nie zakończyła się wraz z Prawem Mojżesza. Niemniej Prawo Mojżesza zawierało oddawanie dziesięciny jako część swoich przykazań i była z nim związana pełna kara dla tych, którzy go nie stosowali. Różnica między Nowym Testamentem a  Starym dotyczy kwestii kar za nie oddawanie dziesięciny. Księga Malachiasza 3:8-9 mówi, że jeśli człowiek nie oddał dziesięciny, okradł Boga i jest przeklęty. W związku z tym ludzie dawali zmotywowani poczuciem długu i z obowiązku. Jezus odkupił nas od tego i od wszystkich pozostałych przekleństw Prawa, więc Bóg nie przeklina nas za nie oddawanie dziesięciny.

Apostoł Paweł również wyjaśnił, że każde dawanie motywowane czymkolwiek innym niż Bożym rodzajem miłości, jest bezużyteczne. W 2 Liście do Koryntian 9:7 przeszedł do wyjaśnienia, że Bóg chce, żebyśmy dawali „nie z żalem ani z przymusu, gdyż Bóg miłuje radosnego dawcę”. Dawanie, które Bóg kocha, jest radosnym dawaniem z wolnej woli. To nie oznacza, że oddawanie dziesięciny jest sprzeczne z Nowym Testamentem. To motywowania „strachem przed karą”, którą Prawo Starego Testamentu wiązało z dziesięciną, zaprzestano używać. Dawanie datków i oddawanie dziesięciny wciąż jest częścią nauki Nowego Testamentu i jeśli jest czynione z postawą nowotestamentową, Bóg nadal je przyjmuje. Bądź dawcą!