ON NAGRADZA NAWET MAŁE RZECZY

Ewangelia Mateusza 10:42 – A kto poda jednemu z tych małych choćby kubek zimnej [wody] w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody.

EWANGELIA MATEUSZA 10:1-42; 11:1; EWANGELIA MARKA 6:7-13; EWANGELIA ŁUKASZA 9:1-6

Ten werset pokazuje, że nawet nasze najmniejsze akty uprzejmości będą nagrodzone. Jak ukazuje 1 List do Koryntian 3:13, uczynek każdego człowieka zostanie wypróbowany, aby określić „z czego został wykonany”, a nie jakiej był wielkości. Wielu ludzi, którzy nigdy nie dokonali czegoś, czym mogliby zwrócić na siebie uwagę tłumów, będzie świeciło bardzo jasnym światłem, kiedy Pan będzie rozdawał Swoje nagrody.

Niektóre z nagród Pana za nasze czyny przychodzą do nas już w tym życiu i są nimi na przykład: dzieci, finansowe błogosławieństwa i wiele innych. Jednakże niektóre nasze nagrody zostaną rozdane dopiero, kiedy staniemy przed Bogiem. To dotyczy nagrody za wytrwanie podczas prześladowania.

Wiele nagród za usługiwanie Ewangelią otrzymamy dopiero wtedy, kiedy staniemy przed Panem. Nagrody mogą być dzielone z tymi, którzy pomagają wypełniać powierzone zadania innym sprawiedliwym.

Bezbożni, którzy nie są w Królestwie Bożym, nie otrzymają żadnych nagród, chociaż niektóre ich czyny mogły być dobre. Nagrody są tylko dla tych, którzy zostali oczyszczeni od swoich złych uczynków przez krew Baranka.

Bez względu na to, jakie to będą nagrody, nie będzie wywyższania siebie ponad innymi. „Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?” (1 List do Koryntian 4:7). Dwudziestu czterech starszych z Księgi Objawienia 4:10 zostało pokazanych jako zrzucających swoje korony (które są nagrodami) przed Panem i oddających Mu całą chwałę i uwielbienie. To wszystko dzięki Niemu. Podziękuj Mu dzisiaj za Jego dobroć.