01 maja

01 maja

NIKCZEMNI NIE ZAZNAJĄ POKOJU

Ewangelia  Łukasza 9:7 A o wszystkim, co się przez niego dokonywało, usłyszał tetrarcha Herod i zaniepokoił się, ponieważ niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał.

EWANGELIA MATEUSZA 14:1-12; EWANGELIA MARKA 6:14-29; EWANGELIA ŁUKASZA 9:7-9

Inni mogli sobie pomyśleć, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem , ale jak to wyraźnie widać w Ewangelii Mateusza, a szczególnie w Ewangelii Marka, Herod był osobiście o tym przekonany. To pokazuje, że on sam miał świadomość grzechu, za który Jan go zgromił, pokazuje również jego poczucie winy  i udrękę z powodu większego grzechu ścięcia głowy Jana, pokazuje też jego lęk przed Janem i Bogiem, którego Jan reprezentował. Jak jest napisane w Ewangelii Marka 6:20, Herod wcześniej chętnie go słuchał. Jest oczywistym, że Jan głosił swoje ulubione przesłanie: „Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie”. Herod musiał być głęboko przez Boga przekonany do tego, co głosił Jan, inaczej nie słuchałby go z chęcią.

Herod bał się swojej żony i opinii innych bardziej niż Boga. Nie zachował się jak Festus, który powiedział Pawłowi, że jest szalony, ponieważ mówi o zmartwychwstaniu. Herod znał prawdę osobiście, niezmiernie żałował, jednak wybrał śmierć, zarówno Jana Chrzciciela jak i swoją śmierć duchową. Rzeczywiście, jak widać w tym przykładzie, Herod doświadczał braku pokoju po swojej zgubnej decyzji.

Według mentalności świata, pokój jest wtedy, kiedy nie ma problemów. Jednakże Boży pokój nie jest zależny od okoliczności. Jest jedynie zależny od Boga, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki (List do Hebrajczyków 13:8). Chrześcijanin może doświadczać wielkiego pokoju nawet w samym środku okropnych problemów, ponieważ jego wiara jest w Bogu. Księga Izajasza 26:3 mówi: „Zachowujesz w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest na Tobie, ponieważ zaufał Tobie”. Niech Jego pokój rządzi dziś w twoim sercu. Zaufaj Mu.