02 maja

02 maja

ODPOCZYNEK I ROZNIECENIE OGNIA

Ewangelia Marka  6:31: I powiedział do nich: Pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli wolnego czasu , żeby zjeść.

EWANGELIA MATEUSZA 14:13-21; EWANGELIA MARKA 6:30-44; EWANGELIA ŁUKASZA 9:10-17; EWANGELIA JANA 6:1-14

Jezus często oddzielał się od pozostałych ludzi, żeby móc spędzać czas ze swoim Ojcem. Tutaj widzimy, że Jezus wzywa swoich uczniów na osobność, żeby odpoczęli. Wielu żarliwych chrześcijan zaniedbało fizjologiczne potrzeby swoich organizmów i przez to skrócili czas swojej służby z powodu śmierci lub choroby. Podobnie, wielu nie znajduje czasu na wyciszenie i poznanie Boga (Księga Psalmów 46:10). To również skróci służbę z powodu nieskuteczności. Jednym z najbardziej śmiertelnych narzędzi Szatana przeciwko tym, którzy są w służbie, jest zapracowanie. Musimy równoważyć nasz czas służenia innym z naszym czasem służenia naszemu Ojcu. Jeśli diabeł nie może powstrzymać twojego „ognia” dla Pana, wówczas będzie próbował zatrzymać cię przez wypalenie.

Pamiętaj powodem, dla którego Jezus i Jego uczniowie szli na odludne miejsce było to, by odejść od tłumów i odpocząć. Ten odpoczynek nie był ewentualnością, ale koniecznością. Oni brali bardzo potrzebny urlop. Jednakże tłumy podążały za nimi i ich urlop kończył się nawet zanim się zaczął. Oczywiście, że byli oni rozczarowani, tak samo jakbyśmy my byli w tej sytuacji. Jednak zamiast złości i goryczy Jezus poruszony był współczuciem.

Później Jezus poszedł na górę i modlił się aż do czwartej zmiany (3:006:00 godz.). Pan myśli o tym, żebyśmy zadbali o nasze fizyczne ciała (widzimy to wtedy, kiedy Jezus odsyła uczniów, by odpoczęli. Jednak kiedy ten cel został pokrzyżowany przez wymogi służby, Jezus oddał pierwszeństwo swojemu wewnętrznemu człowiekowi  i modlił się całą noc, by uzyskać duchowy odpoczynek, którego potrzebował. Powinniśmy naśladować Jego przykład i zawsze przedkładać potrzeby ducha nad potrzeby ciała.