06 kwietnia

06 kwietnia

NATURALNIE ŚWIĘTY

Ewangelia Mateusza 13:15 – Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.

EWANGELIA MATEUSZA 13:14-23

Słowo „utyło” oznacza „stawać się coraz bardziej sztywnym” lub „zwiększać” i pokazuje, że ten stan serca nie jest czymś, z czym się rodzimy lub czymś, co spada na nas z zaskoczenia. Ten stan musi być pielęgnowany przez długi czas. Dlatego nie powinniśmy pogwałcać naszego sumienia nawet w najdrobniejszych kwestiach. Strzegąc naszego sumienia sprawimy, że będziemy wrażliwi na Boga i ochronimy swoje serce przed zatwardziałością. Jeśli pozostaniemy wierni Bogu nawet w najmniejszych kwestiach, to będziemy również wierni w ważniejszych sprawach.

Zachowywanie przykazań nie wpływa na Boga i Jego chęć kochania nas, ale wpływa na naszą świadomość tego, jak bardzo On nas kocha. Jeśli żyjemy w grzechu, nasze sumienie jest kalane i potępia nas. To nie Bóg nas potępia, ale nasze sumienie. Bóg wciąż nas kocha. Apostoł Jan mówił o tym samym, kiedy napisał w 1 Liście Jana 3:20 – „Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko”. Jednakże dopóki trwa nasze ziemskie życie, nasza świadomość Bożej miłości jest dla nas wszystkim. Dlatego musimy powstrzymać Szatana, aby nas nie zaślepiał na Bożą miłość.

Najbardziej efektywnym na to sposobem jest niedawanie diabłu miejsca poprzez grzech. Jan kontynuuje swoją wypowiedź i w 1 Liście Jana 3:21 czytamy – „Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy pewność ku Bogu…” (KJV). Świętość jest niezbędna, aby nasze serce było wciąż zapewniane o miłości Boga (1 List Jana 3:19). Naturą Chrystusa jest chodzenie w świetle a nie w ciemności. Kiedy jesteś należycie poinformowany o tym, kim jesteś i co masz w Chrystusie, świętość wypływa z ciebie w sposób naturalny. To twoja natura.