08 stycznia

08 stycznia

WIERZĄCY OTRZYMUJĄ

Ewangelia Łukasza 1:45 – A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:39-56

Jest wiele powodów, dla których Boże błogosławieństwa nie zawsze się wypełniają w czyimś życiu, ale najczęstszym jest po prostu niewiara z naszej strony. Nie ma żadnych ograniczeń po stronie Boga. On chce i może uczynić wszystko, co obiecał. Problem jest z naszym wierzeniem.

Pan dał każdemu wierzącemu wiarę (List do Rzymian 12:3). Została nam dana przy zbawieniu poprzez słuchanie Słowa Bożego (List do Efezjan 2:8; List do Rzymian 10:17). Jest owocem Ducha Świętego (List do Galacjan 5:22). Jednakże to my musimy wybrać, by posługiwać się nią.

Nasza wiara jest połączona z naszą wiedzą (2 List Piotra 1:1-4). To o czym myślimy, tym będziemy (Księga Przysłów 23:7). Problemem nie jest to, że nie mamy wiary. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie pozwalamy naszej wierze pracować, ponieważ nie utrzymujemy skupienia naszego umysłu na Bożym Słowie. Wówczas nasza wiara jest zagłuszona przez troski tego życia (Ewangelia Marka 4:19).

Skupienie naszego umysłu na Bożym Słowie uwolni naszą wiarę i tym samym uwolni moc Boga w naszym życiu. Maria z pewnością musiała być osobą, która stawiała Boże Słowo na pierwszym miejscu.

Maria zobaczyła wypełnienie tego, w co wierzyła. Otrzymujemy to, w co wierzymy, a nie to czego pragniemy czy nawet potrzebujemy. Uwierz dziś w słowo, które Pan powiedział o tobie.