12 lutego

12 lutego

UWIELBIAĆ GO W DUCHU

Ewangelia Jana 4:24 – Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

EWANGELIA JANA 4:4-26

Człowiek funkcjonuje głównie w cielesnej i emocjonalnej rzeczywistości, ale Bóg jest Duchem (1 Księga Samuela 16:7). Żeby mieć prawdziwą relację z Bogiem, musimy odnosić się do Niego na duchowym poziomie.

Żeby uczynić to możliwym, Bóg zmienił naszego ducha. Podczas zbawienia nasz duch stał się całkowicie nowy (2 List do Koryntian 5:17). Teraz jest sprawiedliwy i prawdziwie święty (List do Efezjan 4:24). Nasz duch jest teraz dokładnie taki sam jak Jezus, ponieważ nasz nowonarodzony duch jest duchem Pana Jezusa Chrystusa (1 List Jana 4:17; 1 List do Koryntian 6:17; List do Rzymian 8:9; List do Galacjan 4:6).

W naszym duchu jesteśmy godni, żeby stanąć przed Bogiem i uwielbiać Go bez lęku. Nasz duch jest jedyną częścią nas, która jest godna. To dlatego musimy uwielbiać Go w duchu i prawdzie.

Kiedy przychodzimy do Boga rozwodząc się nad naszymi porażkami i problemami, to nie zwracamy się do Niego przez naszego ducha. Nasz duch nie jest naszym problemem. Nasz narodzony na nowo duch jest doskonały. 

Jest czas na mówienie o naszych problemach i niepowodzeniach, ale to nie jest ta część nas, która została zbawiona i teraz ma relację z Bogiem. Zawsze musimy opierać nasz związek z Ojcem na tym, kim jesteśmy w naszym duchu przez Chrystusa Jezusa.