13 stycznia

13 stycznia

URODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL

Ewangelia Łukasza 2:11 – Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.

EWANGELIA ŁUKASZA 2:8-20

Jezus nie wyrósł na Pana i Zbawiciela. On takim się urodził. Jezus był Bogiem objawionym w ludzkim ciele (1 List do Tymoteusza 3:16). Cóż to za ogromna tajemnica!

Jak Wszechmocny Bóg mógł ograniczyć samego Siebie do ludzkiej postaci? A nawet jeśli to uczynił, jak to możliwe, że stał się dzieckiem? Te pytania przeczą ludzkiej zdolności pełnego zrozumienia.

Podczas poświęcenia pierwszej świątyni Salomon powiedział: „Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem?!” (2 Księga Kronik 6:18).

A cóż dopiero ciało małego dziecka!

Częściowo odpowiedź odnajdujemy w fakcie, że Bóg jest duchem (Ewangelia Jana 4:24). Duchy nie są ograniczone czasem ani przestrzenią. W swoim Duchu Jezus był wiecznym Bogiem, który stworzył wszechświat. Ludzkie ciało Jezusa było tylko Jego „ziemskim ubiorem”, którego użył, by objawić Siebie ludzkości. Cała boskość Jezusa mogła pomieścić się w tym ciele.

Mimo, że wciąż trudno jest to pojąć, pomaga to nam zrozumieć, w jaki sposób Chrystus osobiście może mieszkać w nas jako wierzących (List do Kolosan 1:27). Jeśli cała chwała Boga mogła pomieścić się w ziemskim ciele Jezusa, to cała pełnia Boga może zamieszkać także w nas (Ewangelia Jana 1:16). Uwierz, że Chrystus jest w tobie tu i teraz.