14 kwietnia

14 kwietnia

KRÓL SERC

Ewangelia Marka 4:30 – Powiedział jeszcze: Do czego przyrównamy królestwo Boże albo jaką przypowieścią je wyrazimy?

EWANGELIA MARKA 4:30-34

Słowo „królestwo” oznacza „teren nad którym panuje król”. W odniesieniu do Boga może oznaczać całe stworzenie, ponieważ „Jego królestwo panuje nad wszystkimi” (Psalm 103:19), ale królestwo częściej odnosi się do Jego panowania oraz tych, którzy są Mu poddani. „Królestwo Boże” odnosi się konkretnie do Chrystusa, który żyje i panuje w naszych sercach. Tak więc modlenie się „przyjdź Królestwo Twoje”, to modlitwa o ekspansję panowania Boga i Jego wpływu w sercach wszystkich ludzi i ostatecznie ustanowienie Jego fizycznego Królestwa tutaj (na ziemi) podczas Jego drugiego przyjścia (Księga Objawienia 11:15; 20:4).

Przez całą ziemską służbę Jezusa Żydzi oczekiwali, że ustanowi On fizyczne królestwo na ziemi i wyzwoli ich spod rzymskiej okupacji. Pomimo tego, że podczas Tysiącletniego Królestwa Królestwo Boże będzie w sposób fizyczny panowało nad narodami ziemi, Królestwo Jezusa jest duchowo ustanowione poprzez Jego Słowo, a nie prze cielesną broń (2 List do Koryntian 10:3-5). Jezus powiedział: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was” (Ewangelia Łukasza 17:20-21). Paweł mówi, że my już jesteśmy w Królestwie Bożym (List do Kolosan 1:13). Tak więc Królestwem Bożym jest „niewidzialny Kościół” Chrystusa, Jego Ciało. Królestwo Boże rozpoczęło panowanie podczas Jego ziemskiej służby i dzisiaj nadal panuje w sercach ludzi.

Narodzenie na nowo wprowadza nas do Królestwa Bożego, które jest o wiele bardziej obfite we wspaniałości i korzyści, niż nasze skończone umysły są w stanie pojąć. W takim stopniu, w jakim zrozumiemy działanie Królestwa Bożego i będziemy dostosowywali do niego nasze życie, w takim stopniu będziemy mogli doświadczać nieba już tutaj na ziemi. Módl się o to, aby uwolnić w fizycznym świecie to, co już jest obecne w twojej duchowej istocie.