14 maja

14 maja

WIEDZA OBJAWIONA

Ewangelia Jana 6:45 – Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.

EWANGELIA JANA 6:40-45

Prorocy Starego Testamentu zapowiadali nowe przymierze, w którym ludzie będą uczeni wszystkiego przez samego Boga. Mowa tu jest o wiedzy objawionej, która pochodzi z naszego wnętrza przez naszego ducha. W Starym Przymierzu, Bóg utrzymywał relację z Żydami przez zewnętrznego człowieka. Czynił tak, ponieważ człowiek Starego Przymierza, który nie był narodzony na nowo, nie był w stanie odbierać duchowych prawd objawionych przez Ducha, jak jest w Nowym Przymierzu (1 List do Koryntian 2:14). Różnica między Starym i Nowym Przymierzem jest powodem, dla którego musiały mieć miejsce dwa przymierza.

Człowieka Starego Testamentu można porównać do dziecka i jego zdolności rozumienia duchowych prawd. Nie jest możliwe, by wyjaśnić malutkiemu dziecku duchową prawdę, a jednocześnie trzeba dziecko powstrzymać przed uleganiem złu. Słowo Boże uczy nas, jak używać „rózgi korekty” (Księga Przysłów 13:24; 19:18; 22:15). Dziecko może nie rozumieć, co oznacza opieranie się diabłu, ale kiedy kusi on je do kradzieży, powie: „Nie!”, ponieważ będzie się bało rózgi, którą otrzyma, jeśli ukradnie. Podobnie starotestamentowi święci byli powstrzymywani przed grzechem poprzez strach przed gniewem i karą Bożą. To ograniczało grzech, ale również powstrzymywało ich przed przyjmowaniem dobroci i miłości Boga (1 List Jana 4:18).

W Nowym Przymierzu, o którym Jezus mówi w tym wersecie, kara za nasze grzechy została złożona na Nim. Już dłużej nie służymy Bogu z powodu strachu przed karą, jak kiedyś, kiedy byliśmy „dziećmi” pod Prawem, ale służymy Mu z miłości, ponieważ zesłał Ducha Swojego Syna do naszych serc, czyniąc nas Swoimi synami. Służymy Mu, bo nasza natura została zmieniona poprzez nowonarodzenie. Daj się dziś uczyć Bogu przez zamieszkałego w tobie Chrystusa.