18 lipca

18 lipca 

ŻADNYCH WYMÓWEK

Ewangelia Łukasza 12:48 – Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać.

EWANGELIA ŁUKASZA 12:45-48

Werset ten jest jednym z najbardziej wyraźnych odniesień w Piśmie o różnym stopniu Bożego sądu, który odbędzie się zgodnie z wiedzą osoby, która dopuściła się grzechu. Cały 4 rozdział Księgi Kapłańskiej został napisany w celu poradzenia rozprawienia się z grzechami popełnionymi w nieświadomości. W Ewangelii Jana 9:41 Jezus powiedział: „Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz mówicie: Widzimy, zatem wasz grzech pozostaje”.

Również Liśt do Rzymian 5:13 mówi: „Grzechu się nie przypisuje, gdy nie ma Prawa”.

Paweł powiedział w 1 Liście do Tymoteusza 1:13, że uzyskał łaskę, bo zgrzeszył ,,w nieświadomości i w niewierze”. Grzechem, o którym mówił Paweł, było bluźnierstwo, o którym Jezus nauczał, że był to grzech niewybaczalny, jeśli był on popełniony przeciw Duchowi Świętemu. Zatem widzimy, że niewiedza w przypadku Pawła dała mu drugą szansę. Gdyby Paweł dalej bluźnił po tym, jak ujrzał prawdę, to wówczas na pewno zapłaciłby za to cenę. To nie znaczy, że osoba, która nie posiada pełnego objawienia woli Bożej jest niewinna, niezależnie od swoich działań.

Księga Kapłańska 5:17 wyjaśnia, że dana osoba jest nadal winna, nawet jeśli zgrzeszy z powodu niewiedzy. List do Rzymian 1:1820 pokazuje, że wewnątrz każdej osoby istnieje intuicyjne poznanie Boga i to do takiego stopnia, że nawet ludzie niewierzący zdają sobie sprawę z istnienia Boga. Ten sam rozdział wyjaśnia dalej, że ludzie odrzucili i zamienili tę prawdę na swoje własne wymysły, ale Bóg dał im to intuicyjne poznanie i oni są bez wymówki.

Nikt nie będzie w stanie stanąć przed Bogiem w dniu sądu i powiedzieć: ,,Bóg jest niesprawiedliwy”. On dał każdemu człowiekowi, który kiedykolwiek żył, niezależnie od tego, w jak odległym lub odizolowanym miejscu na ziemi, okazję do poznania Go.