29 marca

NASZE DZIEDZICTWO W CHRYSTUSIE

Ewangelia Mateusza 11:11 – Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on.

EWANGELIA MATEUSZA 11:2-19, EWANGELIA ŁUKASZA 7:18-35

Większość Starego Testamentu dotyczy wydarzeń związanych z przyszłością, z przyjściem Mesjasza i Jego Królestwa. Jan Chrzciciel nie był tylko głosem Boga skierowanym do tego pokolenia, ale był również wypełnieniem starotestamentowych proroctw. On wypełnił nie tylko proroctwo o przyjściu Mesjasza i Nowym Przymierzu, tak jak to ogłaszali prorocy Starego Testamentu, ale w rzeczywistości, dając świadectwo Światłu, przygotował drogę w sercach ludzi na przyjęcie Jezusa.

Chociaż Jan Chrzciciel był największym spośród proroków Starego Testamentu, nie był jednak nowonarodzonym „nowym stworzeniem w Chrystusie”. Kiedy Jezus zmartwychwstał, uzdolnił nas do „narodzenia z Ducha” i stania się dziećmi Boga, dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem. Staliśmy się zdolni do bycia „uczestnikami boskiej natury” i pełnoprawnymi dziećmi Boga. Jan funkcjonował w Starym Przymierzu, w którym żadna z tych obietnic nie była jeszcze czynna. Jezus ustanowił nowy porządek – „Królestwo Boga”, w którym te obietnice zaczęły działać. Bóg patrzył na Jana i wszystkich proroków Starego Testamentu przez prawo.

Narodzenie na nowo jest warunkiem wejścia do Królestwa Boga. Nasz duchowy człowiek przez grzech stał się martwy (odseparowany) dla Boga. Tak, jak nie dokonaliśmy sami naszych fizycznych narodzin, tak też nie możemy sami sprawić duchowego odrodzenia. Jesteśmy całkowicie niezdolni, by zbawić samych siebie, dlatego też potrzebujemy Zbawiciela. Po prostu, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni.

Zbawienie nie jest dokonaniem jakiejś przemiany, ale raczej odrodzeniem, nowym narodzeniem, nowym stworzeniem, które powstać może jedynie dzięki twórczemu cudowi Ducha Świętego. Z powodu naszego nowego narodzenia On widzi nas teraz przez Jezusa. Świętuj Życie!