31 marca

NIEWYBACZALNY GRZECH

Ewangelia Mateusza 12:31 – Dlatego mówię wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone.

EWANGELIA ŁUKASZA 12:10; EWANGELIA MATEUSZA 12:24-31;
EWANGELIA MARKA 3:22-30

Słowo „bluźnić” oznacza „złorzeczyć komuś; zniesławiać go lub piętnować”. W tym kontekście Jezus mówi, że bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu jest przypisywanie pracy Ducha Świętego diabłu. Wielu ludzi w Biblii tak właśnie czyniło, włączając w to Saula, który stał się Apostołem Pawłem. Jednakże w 1 Liście do Tymoteusza 1:13 widzimy, że Paweł dostąpił miłosierdzia mimo swojego bluźnierstwa, ponieważ czynił to „nieświadomie, w niewierze”. Dlatego też bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, przed którym przestrzega Jezus, musi być rozmyślnym piętnowaniem Ducha Świętego z pełną świadomością tego czynu.

To znajduje analogię w Liście do Hebrajczyków 6:4-6, gdzie są wymienione kwalifikacje osoby, która odpadła od łaski. Ten werset wskazuje, że tylko dojrzały chrześcijanin może popełnić coś takiego. Podobnie do bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, surowe twierdzenia wypowiadane przeciwko Duchowi Świętemu w nieświadomości czy w niewierze przez tych, którzy nie wiedzą, co czynią, mogą być wybaczone.

Z naszej ludzkiej perspektywy nie ma wyraźnej linii, która może być narysowana, żeby określić, w którym momencie ktoś staje się odpowiedzialny za bluźnierstwo i popełnia ten niewybaczalny grzech. Możemy być pewni, że Bóg zna serca wszystkich ludzi i osądzi tę kwestię sprawiedliwie. Jednakże, Boże Słowo pokazuje nam, że jeśli ktoś staje się „potępieńcem”, traci wrażliwość i staje się głuchy na głos Boga (List do Rzymian 1:28).

Dlatego też każdy, kto jest przekonywany i okazuje żal z powodu ewentualnego bluźnienia Duchowi Świętemu, jeszcze nie osiągnął miejsca niewybaczalnego grzechu, ponieważ inaczej byłoby mu wszystko jedno. Utrzymuj swoje serce czułym i wrażliwym na Niego. Wsłuchaj się dziś w Jego głos mówiący do ciebie przez Jego Słowo.