21 lipca

  21 lipca

WIELKA MIŁOŚĆ BOGA DO NAS

Ewangelia Jana 10:25 – Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie.

EWANGELIA JANA 10:24-25

Jezus pokazał na wiele sposobów to, kim On jest. Z pewnością same Jego cudowne dzieła ujawniły to, kim był. Jezus wyraźnie wykazał, że On był Chrystusem – było to zarówno w synagodze w jego rodzinnym Nazarecie, jak i podczas rozmowy z Samarytanką przy studni Jakuba.

Jezus, zanim się narodził jako człowiek, był w postaci Bożej: ,,Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Ewangelia Jana 1:1).

Jezus był Bogiem objawionym w ciele (1 List do Tymoteusza 3:16). Jednak Jezus nie domagał się ani nie przylgnął do swoich praw jako Boga, ale odłożył Swoje Boskie prawa i przywileje, aby przybrać postać sługi i być stworzonym na podobieństwo ludzi. On uniżył Samego Siebie, stając się posłusznym Ojcu aż do śmierci.

Była to najwyższa ofiara, która całkowicie utożsamiła Jezusa z ludzkością i umożliwiła Bogu jej odkupienie. Umierając śmiercią przestępcy na krzyżu, Jezus wypełnił proroctwa Starego Testamentu z Księgi Powtórzonego Prawa 21:23 poniósł nasze przekleństwo w Swoim własnym ciele. To odkupiło nas od tej klątwy i szeroko otworzyło Boże błogosławieństwo, którym było usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa i wypełnienie się Jego obietnicy podarowania nam Ducha Świętego (List do Galacjan 3: 1314).

Jezus opuścił Swój pierwotny stan, w którym był uznany i czczony przez wszystkie zastępy niebios jako Bóg Najwyższy po to, aby stać się człowiekiem, który został wzgardzony i odrzucony. Stwórca stał się stworzeniem, Pan stał się sługą, Najwyższy stał się najniższym. Wszystko to się stało z powodu wielkiej miłości Boga do nas.