22 listopada

  22 listopada

UKRYJ SŁOWO W SWOIM SERCU

Ewangelia Mateusza 26:75 – I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

EWANGELIA MATEUSZA 26:75

Jest kilka słów w grece na określenie słowa „słowo”. Greckie słowo użyte w tym miejscu to „RHEMA” i oznacza ono „wypowiedziane słowo; wypowiedź, powiedzenie, konkretne słowo wypowiedziane we właściwej sytuacji”. Biblia leżąca na twoim stoliku do kawy nie sprawi, że wróg ucieknie, ale dokona tego Słowo Boże ukryte w twoim sercu, aktywowane mocą Ducha Świętego i wypowiedziane we właściwej sytuacji. To przypomina słowa, które wypowiedział Jezus w Ewangelii Jana 6:63, że „Słowa, które ja wam mówię są duchem i są życiem”.

Słowa, które wypowiadamy ze spisanego Słowa Bożego, są zasilane przez Ducha Świętego. Słowo samo z siebie nie uczyni nas wolnymi. Słowo, które znamy i wypowiadamy przyniesie nam wyzwolenie (Ewangelia Jana 8:32).

Dlaczego Słowo Boże jest tak efektywne? Ponieważ jest to SŁOWO Boga. Ono ma autorytet, ponieważ jest ono naprawdę SŁOWEM Boga. Boże Słowo przewyższa autorytet Kościoła, argumentu, intelektu, a nawet Szatana. Dlatego jest tak efektywne.

To Słowo Boże użyte przez Jezusa pokonało wroga w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus był kuszony przez diabła przez czterdzieści dni.

Jezus cały czas odpierał pokuszenie cytując Słowo Boże i mówiąc: „Jest napisane”. Tak samo chrześcijanin-żołnierz musi karmić się Słowem Bożym – musi je przechowywać w swoim sercu, aby Duch Święty mógł później mu je przypomnieć w odpowiednim czasie – żeby osiągnąć pełne i ostateczne zwycięstwo.