24 marca

24 marca

O UCZONYCH W PIŚMIE

Ewangelia Łukasza 6:7 – I obserwowali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrowi w szabat, aby znaleźć powód do oskarżenia go.

EWANGELIA MATEUSZA 12:1-14; EWANGELIA MARKA 2:23-3:6;
EWANGELIA ŁUKASZA 6:1-11

Uczeni w Piśmie zajmowali się kopiowaniem Świętych Pism. Zabezpieczali w formie pisanej przekazywane ustnie prawa i wiernie zachowywali żydowskie Pismo. W czasach nowego testamentu byli studenci, komentatorzy i nauczyciele Starego Testamentu. Ich rolą według prawa było nauczanie, rozwijanie go i stosowanie go w Sanhedrynie i wielu lokalnych sądach. Byli żądni czci, której domagali się zarówno od swoich uczniów jak i od ogółu społeczeństwa. Ten hołd bardzo chętnie przyjmowali (Ewangelia Mateusza 23:5-11).

Ezdrasz był uczonym w Piśmie w czasie niewoli babilońskiej narodu żydowskiego i był bardzo pobożnym człowiekiem. Urząd skryby był bardzo szlachetny, ale uczeni żyjący w czasach Jezusa byli przez Niego często ganieni za to, że poszli dalej niż przepisywanie Pism. Mieli bardzo dużo interpretacji opartych na tradycjach, które dodali do Pism, a tym samym „wniwecz obracając słowo Boże” (Ewangelia Marka 7:13).

Uczeni w Piśmie stali się niezależną grupą interpretującą prawo i przewodzącą ludziom. Nawet oni sami starali się uchylać od swoich własnych nakazów (Ewangelia Mateusza 23:2-4). Ścierali się z Chrystusem, ponieważ uczył z autorytetem i potępiał zewnętrzny formalizm, który promowali (Ewangelia Mateusza 7:28-29). Prześladowali Piotra i Jana (Dzieje Apostolskie 4:3-7) i brali udział w męczeńskiej śmierci Szczepana (Dzieje Apostolskie 6:12). Jednakże pomimo tego, że większość sprzeciwiała się Chrystusowi, niektórzy spośród nich uwierzyli (Ewangelia Mateusza 21:15).

Później czytamy, jak Jezus obnażył hipokryzję uczonych rozprawiając się z ich postawą serca. Patrząc z zewnątrz wydawało się, że byli święci, ale ich serca były daleko od Boga. To bardzo ważne byśmy utrzymywali nasze serca wrażliwe i czułe na Jego Słowo i oddawali Mu samych siebie w uwielbieniu. Pomyśl dziś o tych dobrych rzeczach, które uczynił dla Ciebie i bądź wdzięczny.