26 marca

26 marca

WIĘCEJ NIŻ TYLKO SIANIE I ZBIERANIE

Ewangelia Łukasza 6:38 – Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone.

EWANGELIA ŁUKASZA 6:17-49

Ta zasada odsłania jedno z głównych Bożych praw, które działa zarówno w wymiarze duchowym, jak również w świecie materialnym. Tak, jak „dajemy” ziarno w ziemię, aby odebrać zwielokrotnioną jego ilość, tak jest ze wszystkim, cokolwiek dajemy. Czy to są pieniądze, dobytek czy emocje takie jak miłość czy nienawiść, modlitwy czy nasz czas, będziemy zbierać plon tego, co siejemy. Zbieramy to samo, co siejemy i proporcjonalnie do tego, jak dajemy (List do Galacjan 6:7-8).

„Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 List do Koryntian 9:6). To prawo działa zarówno wobec pozytywnych, jak i negatywnych rzeczy, które siejemy.

Chociaż jest to niezmienne Boże prawo, może być przezwyciężone przez większe prawo, tak jak możemy uciec prawu grawitacji, używając większego prawa ciągu i siły nośnej. Zasiane negatywne rzeczy nie muszą do nas wracać, jeśli zastosujemy większe prawo – prawo przebaczenia (1 List Jana 1:9). Podobnie i dobry zasiew może być unieważniony, jeśli nie kontynuujemy wykonywania dobrych czynów (List do Galacjan 6:9).

Bóg jest naszym źródłem, ale Bóg używa ludzi. Jeśli modlimy się o finanse, to Bóg nie podrobi pieniędzy i nie podłoży ich do twojego portfela. On użyje ludzi, aby ci je dali. Więc to nie jest tak, że modlimy się o pieniądze i w następnej minucie je otrzymujemy. Musimy wierzyć, że Pan słucha i odpowiada na nasze modlitwy, a potem musimy modlić się o ludzi, których ma zamiar użyć, by tego dokonać. To może oznaczać, że chodzi o różną liczbę osób poczynając od pracodawcy, a kończąc na kupujących nasze towary czy pracę. W końcu to Bóg jest twoim źródłem, zaufaj Mu.