30 listopada

  30 listopada

W PRZEŚLADOWANIU NIE JESTEŚ SAM

Ewangelia Łukasza 23:11 – Wtedy Herod ze swymi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę, i odesłał z powrotem do Piłata.

EWANGELIA ŁUKASZA 23:11

Nie wszystkie cierpienia Chrystusa zakończyły się wraz z tym, jak zakończył On Swoją ziemską posługę.

On wciąż odbiera prześladowanie Jego ludu osobiście, według tego, co powiedział Saulowi w drodze do Damaszku: „Saulu, Saulu, dlaczego Mnie prześladujesz?”. On nie zapytał Pawła, dlaczego prześladuje Jego lud. On powiedział: „Dlaczego Mnie prześladujesz?”. Kiedy jesteśmy prześladowani ze względu na sprawiedliwość, tak naprawdę to Chrystus jest prześladowany.

Jednym z najbardziej poddającym próbie aspektów prześladowania jest poczucie, że Bóg nas opuścił. „Gdyby Bóg chciał, to mógłby zatrzymać prześladowanie, prawda? Tak więc nic Go to nie obchodzi”. Diabeł próbuje nakłonić nas do takiego myślenia.

Jednakże Pan jest z tobą w prześladowaniu. Jeśli będziesz o tym pamiętał, nie poddasz się zniechęceniu, gdy przyjdzie prześladowanie.

Prawdziwe chrześcijaństwo jest dokładną odwrotnością całego systemu świata. My jesteśmy bezinteresowni, kiedy świat jest pochłonięty samolubstwem. Jezus uczy nas kochania, kiedy świat jest pełen nienawiści. Mamy nadstawiać drugi policzek, tymczasem świat korzysta z okazji, aby nas skrzywdzić. Świat i chrześcijaństwo są w konflikcie. Jedynym powodem, dlaczego chrześcijanin nie jest prześladowany, jest to, że idzie w tym samym kierunku, co niewierzący. Kiedy idziemy Bożą drogą, będziemy wpadać na diabła.

Chrystus cierpi prześladowanie także dzisiaj, kiedy Jego lud jest prześladowany.

I będzie tak do chwili, aż utwierdzi Swoje Królestwo fizycznie na ziemi.