31 grudnia – BÓG NADAL DOKONUJE CUDÓW

  31 grudnia

BÓG NADAL DOKONUJE CUDÓW

Ewangelia Marka 16:20 – Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał [ich] słowa znakami, które im towarzyszyły. [Amen].

EWANGELIA MARKA 16:20

Pan potwierdzał głoszenie Jego Słowa cudami. Jeśli Jezus i Kościół pierwszego wieku potrzebowali tego, aby Słowo Boże było potwierdzane cudami (List do Hebrajczyków 2:4), to my także tego potrzebujemy. Nie ma wersetu, który by mówił, że te cudowne znaki przeminęły.

Niektórzy uważają, że stwierdzenie: „to, co doskonałe” z 1 Listu do Koryntian 13:10, to pełna Biblia. To ich doprowadziło do wiary, że dary Ducha ustały. Chociaż Słowo Boże jest doskonałe (Psalm 19:7), nie jest ono „tym, co doskonałe” w tym kontekście. 1 List do Koryntian 13:8 mówi, że języki ustaną, ale to się nie stanie, „aż przyjdzie to, co doskonałe”.

W 1 Liście do Koryntian 13:12 Paweł mówi: „Kiedy przyjdzie to, co doskonałe, będziemy widzieć twarzą w twarz”. Mowa tutaj o oglądaniu Pana twarzą w twarz, a nie tak, jak to jest w tej chwili, niewyraźnie, jak w zwierciadle. Niektórzy mogą argumentować, że chodzi tutaj o symbolikę a nie dosłowne oglądanie twarzą w twarz. Ale kolejne porównanie w tym wersecie mówi, że kiedy przyjdzie „to, co doskonałe”, poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Nie można tego zinterpretować inaczej jak tylko tak, że jest to opis tego, co się stanie, gdy staniemy przed Panem po tym życiu. Wtedy będziemy z Nim twarzą w twarz i będziemy znali wszystko tak, jak sami jesteśmy poznani.

Werset ósmy w tym fragmencie mówi, że pewnego dnia ustaną proroctwa i języki, a wiedza obróci się wniwecz. Mowa tutaj o kolejnym życiu lub o nowych niebiosach i nowej ziemi, ponieważ jednym ze znaków końca czasów jest to, że wiedza będzie jeszcze większa (Księga Daniela 12:4).

Tak więc „to, co doskonałe”, o którym mówi tutaj Paweł, nie może odnosić się do Biblii. Mowa tutaj albo o naszym uwielbionym ciele lub o Jezusie i jego powtórnym przyjściu. Tak, czy inaczej, werset ten utwierdza, że dopóki „to, co doskonałe” nie przyjdzie, języki i proroctwa pozostaną. Te dary są nadal ważne i wciąż Bożą wolą jest to, aby dzisiaj głoszeniu Jego Słowa towarzyszyły cuda.