Wiara opiera się na poznaniu.

„Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana; Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie”. (2 List Piotra 1:2-4)

Wersety te mówią, że wszystkie rzeczy, które odnoszą się do życia i pobożności są nam dane przez poznanie Boga. Z pewnością wiara musi być jedną z tych rzeczy, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu (List do Hebrajczyków 11:6). Zatem wiara musi pochodzić z poznania Boga. Dlatego właśnie List do Rzymian 10:17 mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Ilość wiary, którą posiadasz, jest wprost proporcjonalna do wiedzy, jaką posiadasz o Bogu dzięki Jego Słowu.

Wielu ludziom bardzo trudno jest działać w wierze. Dzieje się tak dlatego, że albo nie mają w sobie prawdziwego poznania Słowa Bożego, albo pozwolili, by Słowo to umknęło i zostało zdławione przez wiedzę tego świata. Strach pochodzi z cielesnego poznania, tak jak wiara i wszystkie rzeczy, które odnoszą się do życia, pochodzą z pobożnego poznania. Większość dzisiejszych chrześcijan (nawet tych napełnionych Duchem Świętym) jest pełna wiedzy o tym, jak funkcjonować w systemie szatana, ale tak naprawdę brakuje im wiedzy, która jest potrzebna, aby prosperować w systemie Bożym. Tak więc tak naprawdę nie jest to problem wiary, ale raczej problem Słowa.

List do Galacjan 5:22 mówi, że wiara jest częścią owocu Ducha. Czy widziałeś kiedyś roślinę, która zmaga się z tym, aby przynieść owoc? Czy słyszałeś kiedyś, jak winorośl jęczy i narzeka na to, jak ciężko jest jej rodzić winogrona? Oczywiście, że nie! To jest natura winorośli, aby wydawać winogrona. Jeżeli winorośl jest chroniona i odżywiana, to automatycznie wydaje owoce, chyba że jest głodzona lub atakowana przez jakąś zewnętrzną siłę. Tak samo jest z chrześcijaninem. Wiara będzie automatycznie produktem naszego trwania w Słowie, którym jest Jezus (Ewangelia Jana 1:1, 15:1-7).

Problem polega na tym, że poznanie Słowa Bożego nie trwało w nas, albo cielesna wiedza świata zdławiła Słowo Boże, które tam było. Nie możecie dwom panom służyć (Ewangelia Mateusza 6:24). Człowiek o podwójnym umyśle jest niestały we wszystkich swoich drogach. Nie może przyjąć niczego od Pana (List Jakuba 1:7-8).

Ewangelia Mateusza 6:22 daje nam obietnicę, że jeśli oko jest szczere, będziemy pełni światła. Oznacza to, że jeżeli cała twoja uwaga jest skupiona na Bogu poprzez Jego Słowo, to jedyną rzeczą, którą będziesz nasycony, będzie Bóg i to, co rodzi Jego Słowo. Jest to prawo biblijne, które powtórzone jest w Liście do Rzymian 8:6, który mówi: „Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój”. Jeśli doświadczamy czegoś innego niż życie i pokój, to dlatego, że jesteśmy myślimy cieleśnie. Nie można mieć życia i pokoju bez poznania Boga. Z drugiej strony, nie można doświadczyć żadnej formy śmierci bez znajomości diabła i jego systemu.

Wiedza cielesna, nad którą rozmyślamy w naszych umysłach, jest dla szatana drogą, która prowadzi do nas. Jestem przekonany, że jednym z głównych powodów, dla których pierwsi ludzie, którzy chodzili po tej ziemi, dożyli 969 lat, jest to, że nie wiedzieli, jak umrzeć. Nie założyli nawet rodziny, dopóki nie mieli ponad 300 lat! Nie wiedzieli, że każdego roku powinien być sezon na grypę. Szatan potrzebował wielu lat, aby wypaczyć wiedzę, która była w człowieku, tak aby człowiek pogodził się z porażką. Większości naszych bitew można by uniknąć, gdybyśmy tylko byli mądrzy w tym, co dobre, i prości w tym, co złe (List do Rzymian 16:19).

List do Hebrajczyków 11:15 mówi, że gdyby Abraham wspominał kraj, z którego wyszedł, mógłby mieć możliwość, lub mógłby być kuszony, by powrócić. Ale ponieważ odmówił myślenia o diabelskiej wiedzy, nie mógł być kuszony, by zawrócić. Chwała Bogu! Jeżeli Abraham mógł to uczynić, to my również możemy to zrobić. 2 List do Koryntian 10:4-5 mówi, że każdą myśl możemy wziąć w niewolę i poddać pod posłuszeństwo Pana Jezusa Chrystusa.

Ale ponieważ nasze umysły zostały już ugruntowane w wiedzy tego świata, nie jest możliwe, aby po prostu odrzucić ten cielesny umysł. Musisz o czymś myśleć. List do Rzymian 12:2 mówi: „A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga”. Nasze umysły muszą być odnawiane, a to dokonuje się przez rozmyślanie nad poznaniem Boga, jakie zostało objawione w Jego Słowie.

Twój umysł jest podobny do komputera. Po prostu działa na podstawie umieszczonej w nim wiedzy. Jeżeli wszystko, co masz, to cielesna wiedza, to wszystko, czym możesz być, to cielesność. Ale chwała Bogu, możesz przeprogramować się za pomocą Słowa Bożego.

Nie jesteś niezdolny do prowadzenia życia w wierze. Wręcz przeciwnie, jeżeli narodziłeś się na nowo, otrzymałeś już wiarę jako część owocu Ducha. Ale nie możesz w niej funkcjonować, jeśli nie wiesz, że ona tam jest lub jeśli nie znasz praw, które nią rządzą. Prawa aerodynamiki istniały od stworzenia, ale człowiek nie znał ich do niedawna. Wielu ludzi wyśmiewało się z idei latania, tak jak dziś wielu wyśmiewa przesłanie wiary. Mawiali: „Gdyby Bóg chciał, aby człowiek latał, dałby mu skrzydła”. Widzieliśmy, że to założenie okazało się fałszywe. To nie Bóg powstrzymywał nas przed lataniem, lecz nasza nieznajomość praw rządzących lataniem. To nie Bóg nie dał nam wiary, wszyscy otrzymaliśmy miarę wiary (List do Rzymian 12:3), ale lud Boży ginął z powodu braku wiedzy o tym, jak ta wiara działa.

Ludzkość nie nauczyła się latać z dnia na dzień. Było wiele porażek, ale teraz nikt już nie wątpi, że prawa aerodynamiki działają. Ty również nie nauczysz się wszystkich praw wiary od razu i możesz kilka razy wylądować na twarzy, zanim zaczniesz widzieć, że wiara działa tak, jak powinna. Ale prawo wiary, które stworzyło wszystko, jest tysiąc razy pewniejsze niż prawa aerodynamiki. Poznanie Boga i tego, jak działa wiara, jest ukryte w Słowie Bożym dla ciebie, a nie przed tobą. Módl się razem ze mną Listem do Efezjan 1:15-23, jako modlitwą o przyjęcie poznania Boga. Uwierz, że przyjmujesz i obserwuj, jak wiara zaczyna powstawać w twoim życiu.

„Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego; Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich; Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; Który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia”. (List do Efezjan 1:15-23)