Wyznanie Wiary

Pismo Święte:
Wierzymy, że całe Pismo Święte (tj. zarówno Stary jak i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest naszym ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących doktryny, nauki, poprawiania,
i kształcenia w sprawiedliwości (2 Tymoteusza 3:16,17) .

Bóg:
Wierzymy, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg: Jeden, spójny w istocie, naturze i atrybutach, ale istniejący w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego (1 Jana 5:7; 2 Koryntian 13:14).

Jezus Chrystus:
Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, w Jego narodzenie z dziewicy, Jego przelaną krew na Golgocie dla odpuszczenia naszych grzechów, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca.Wierzymy, że jest On drogą do Ojca i jedynym sposobem, dzięki któremu możemy otrzymać sprawiedliwość, odkupienie, uświęcenie i chwałę. On jest rzeczywistością naszego zbawienia (1 Koryntian 1:30-31).

Duch Święty:
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym wyrażony poprzez mówienie językami zgodnie z Dz 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16 oraz 19:6. Wierzymy, że doświadczenie to jest odmienne od nowo narodzenia, następuje po nim i jest przyjmowane przez wiarę (Galacjan 3:2).

Zbawienie:
Wierzymy, że wszyscy, którzy w pokorze i wierze przyjmą Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, są nowo narodzonymi dziećmi Bożymi (Dz 20:20-21; Rzymian 10:9-13).

Uzdrowienie:
Wierzymy, że zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu zapewniło uzdrowienie ciała ludzkiego (Mateusza 8:16-17; Izajasza 53:4; 1 Piotra 2:24).

Zmartwychwstanie:
Wierzymy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych – jednych do życia wiecznego i drugich do wiecznego potępienia (Mateusza 25:46).

Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa:
Wierzymy w dosłowne, fizyczne, drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan 1:10; 4:16-17).

Kościół:
Wierzymy, że powszechny Kościół składa się ze wszystkich prawdziwych wierzących, którzy otrzymali zbawienie przez Chrystusa (Efezjan 1:22-23). Wierzymy również i zachęcamy wierzących do przynależności do miejscowego kościoła (Hebrajczyków 10:25).

Dary Ducha Świętego:
Wierzymy, że dary duchowe i przejawy Ducha Świętego są obecne również dziś, a istnieją dla wspólnego dobra i zbudowania innych ludzi (1 Koryntian 12:7).

Biblia