JAKIE SĄ TWOJE MOTYWY

 Ewangelia Mateusza 6:1 – Pilnujcie się, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie.

EWANGELIA MATEUSZA 6:1-4

Pobudka stojąca za darem jest ważniejsza niż sam dar. Paweł powiedział, że jeśli rozdałby na żywność dla ubogich cały swój majątek, albo gdyby wydał siebie samego jako najdoskonalszą ofiarę za kogoś innego, ale nie byłoby to umotywowane miłością, jego dar nie przyniósłby mu żadnego zysku (1 List do Koryntian 13:3).

Wielu chrześcijan daje wiernie, ale z powodu złych motywów nigdy nie oglądają stukrotnego zwrotu obiecanego przez Pana (Ewangelia Marka 10:29-30). Paweł powiedział, że Bóg kocha radosnego dawcę – nie tego, który daje niechętnie lub z obowiązku (2 List do Koryntian 9:7).

W tym samym nauczaniu Jezus dał nam klucz do oczyszczenia naszych motywów: „Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa” (Ewangelia Mateusza 6:3). Dawanie w taki sposób, żeby nie zdobywać uznania za swój dar, będzie gwarantowało, że twoje motywy są właściwe i przyniesie ci prawdziwą radość, która pochodzi z bezinteresownego dawania (Dzieje Apostolskie 20:24).

Poproś Pana, żeby pokazał ci dziś okazję, by powiedzieć dobre słowo lub wyciągnąć pomocną dłoń do kogoś, kto nie będzie w stanie ci odpłacić, a inni się o tym nie dowiedzą. To może być motocyklista w korku, współpracownik, małżonek, dziecko, które nawet nie zauważy twojego uprzejmego uczynku albo wielu innych ludzi. Okazje są wszędzie wokół nas.