29 września – BOŻE MIŁOSIERDZIE JEST DAREM

  29 września

BOŻE MIŁOSIERDZIE JEST DAREM

Ewangelia Mateusza 23:23 – Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać.

            EWANGELIA MATEUSZA 23:23

Jednym ze sposobów, w jaki objawia się Boża dobroć, jest Jego miłosierdzie. Możemy opisać miłosierdzie jako gotowość Boga do tego, aby ulżyć upadłemu stworzeniu. Wiele razy miłosierdzie jest nazwane współczuciem lub łaskawością. Jest ono wyrażone względem grzesznika ze względu na nędzę, jaką przyniósł na niego grzech.

Boże miłosierdzie dla wierzącego jest objawione w tym, że poprzez Nowe Przymierze naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, Bóg zabiera nędzę konsekwencji grzechu. Miłosierdzie nie jest czymś zapracowanym albo zasłużonym, ale jest darem, tak jak stwierdza apostoł Paweł: „Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według SWEGO MIŁOSIERDZIA zbawił nas” (List do Tytusa 3:5).

Paweł mówi o niebiańskim Ojcu jako o „Ojcu miłosierdzia”. Słowo „ojciec” jest wiele razy użyte w Piśmie Świętym jako twórca albo źródło czegoś. Na przykład, diabeł jest nazwany ojcem kłamstwa (Ewangelia Jana 8:44), tzn. on jest autorem i twórcą kłamania. Podobnie nasz niebiański Ojciec jest autorem, twórcą i źródłem wszelkiego miłosierdzia. Za każdym razem, kiedy ludzkość woła w wierze, Boże miłosierdzie zaspokaja jej potrzebę.

Powiedziane jest, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie z powodu Swojej wielkiej miłości, którą nas ukochał (List do Efezjan 2:4) i że ma tron łaski, abyśmy mogli przyjść i otrzymać miłosierdzie. Bóg nie był zmotywowany, żeby nas zbawić przez litość albo poczucie obowiązku jako nasz Stwórca. On był zmotywowany tylko miłością. Bóg nas kocha!