TERAZ CZY POTEM?

Ewangelia Jana 1:16 – A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę.

EWANGELIA JANA 1:1-18

Życie chrześcijańskie nie jest jak polisa ubezpieczeniowa, którą wypłaca się, kiedy umrzemy i pójdziemy do nieba. Każdy wierzący otrzymał teraz łaskę Boga i pełnię Boga. Jesteśmy teraz dopełnieni w Nim (List do Kolosan 2:9-10).

Kiedy przyjęliśmy Jezusa jako naszego Pana, natychmiast w naszym duchu zostaliśmy zmienieni (2 List do Koryntian 5:17). Wielu chrześcijan nie jest świadomych zmiany, jaka zaszła w ich duchu. Nadal żyją w sferze cielesnej i emocjonalnej i są nieświadomi nowej, nowonarodzonej ich części, która otrzymała pełnię Boga.

Nie możesz zobaczyć, czy poczuć swojego ducha. Musisz po prostu uwierzyć w to, co mówi Boże Słowo, ponieważ Boże Słowo jest duchem i życiem (Ewangelia Jana 6:63). Twoje duchowe zbawienie jest dokończone. Niczego nie można do niego dodać. W swoim duchu jesteś teraz takim, jakim będziesz przez całą wieczność (1 List do Jana 4:17). CHWAŁA PANU!

Do takiego stopnia, do jakiego odnowimy nasze umysły w tych prawdach i uwierzymy im, będziemy doświadczać pełni w tym życiu, ponieważ człowiek „jak myśli w swym sercu, taki on jest” (Księga Przysłów 23:7).

Módl się modlitwą z Listu do Efezjan 1:15-23 i niech Duch Święty objawia Ci, że jest w Tobie Chrystus – „Chrystus w was, nadzieja chwały” (List do Kolosan 1:27).