OCHRONA ANIOŁÓW

Ewangelia Mateusza 18:10 – Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie.

Ewangelia Mateusza 18:10-11

Przydzielone nam zostały anioły. List do Hebrajczyków 1:14 ukazuje, że ich celem jest usługiwanie nam (to znaczy w naszym imieniu). W Starym Testamencie w Psalmie 91 znajduje się nauczanie na temat służby aniołów względem ludu Bożego.

Niektórzy zdają sobie z tej prawdy sprawę i nawet twierdzą, że powinniśmy przemawiać do swoich aniołów, a ci będą posłuszni naszym rozkazom. Słowo Boże nie nakazuje, aby tak czynić ani nie znajduje się w nim żaden przykład takiego postępowania.

Wiele z obowiązków aniołów opisanych w Psalmie 91 jest związanych z zapewnieniem nam ochrony i z całą pewnością nie bylibyśmy w stanie skutecznie kontrolować tych działań.

Aniołowie ci są raczej wysłani, jak opisuje to ów werset, i patrzą na oblicze Ojca. Wszechmogący Bóg panuje nad nimi ze względu na nas; jednakże my mamy do odegrania  swoją rolę. W Psalmie 91 ci, którzy mieszkają pod osłoną najwyższego, są w stanie korzystać z pomocy aniołów (werset 1). Kolejny werset ukazuje nam, że Pan jest naszym schronieniem, twierdzą i Jemu ufamy.

Jest to połączenie naszej wiary w Boga i Jego wierności względem nas, która uwalnia działanie aniołów w naszym imieniu. Jeżeli zależałoby to wyłącznie od Boga, Jego zabezpieczenie byłoby takie samo względem każdej osoby z powodu Jego miłosierdzia     i łaski. Jednak mamy przyjmować Bożą łaskę przez wiarę (List do Efezjan 2:8). Kiedy szukasz Pana, bądź świadom Jego służebnych duchów, które zostały stworzone, aby nam usługiwać. Wypowiadaj słowa wiary w tym obszarze, a On pośle swoich aniołów w twoim imieniu.