UZDROWIENIE JEST BOŻĄ WOLĄ

Ewangelia Mateusza 8:2 – A oto trędowaty podszedł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

 EWANGELIA MATEUSZA 8:1-4

Trąd był znienawidzoną chorobą, a jego objawy zostały szczegółowo opisane w Księdze Kapłańskiej 13:1-46. Opisany w niej trędowaty wierzył, że Jezus może go uzdrowić, ale wątpił w Jego chęć uzdrowienia. Jezus okazał mu swoją chęć uzdrowienia, a ponieważ On nie ma względu na osobę, ustanowił dla nas precedens (List do Rzymian 2:11). Trędowaty nie znał Bożej woli dotyczącej uzdrowienia, ale w naszym przypadku sprawa wygląda inaczej. Słowo Boże jest wolą Bożą i objawia, że zawsze Bożą wolą jest, by uzdrawiać.

Księga Izajasza 53:5 wyjaśnia to wraz ze słowami: „Jego ranami jesteśmy uleczeni”, w których Izajasz mówił o fizycznym uzdrowieniu naszych ciał. Jezus zapewnił fizyczne uzdrowienie, tak samo jak zapewnił przebaczenie grzechów. Samo słowo „zbawić” (greckie słowo „sozo”) jest przetłumaczone jako „uczynił całym” (tłumaczenie KJV) w odniesieniu do fizycznego uzdrowienia w Ewangelii Mateusza 9:22, Ewangelii Marka 5:34 i Ewangelii Łukasza 8:48. W Liście Jakuba 5:15 jest napisane: „modlitwa wiary uzdrowi (greckie słowo „sozo”) chorego”. Wiele wersetów wspomina uzdrowienie naszych ciał razem z przebaczeniem naszych grzechów. Uzdrowienie jest częścią naszego zbawienia dokładnie w takim samym stopniu, jak przebaczenie naszych grzechów.

Nigdzie w Biblii nie znajdujemy przypadku, żeby Jezus odmówił komukolwiek uzdrowienia. W świetle stwierdzenia Jezusa, że nie może sam z siebie nic uczynić, ale tylko to, co widzi, że czyni Ojciec (Ewangelia Jana 5:19; 8:28-29), Jego czyny są wystarczającym dowodem, że uzdrowienie zawsze jest Bożą wolą. Są pewne rzeczy, które Jezus wycierpiał za nas, abyśmy my nie musieli cierpieć. Jezus umarł za nasze grzechy, byśmy nie musieli za nie płacić (List do Rzymian 6:23). Jezus wziął na siebie nasze słabości i choroby, abyśmy mogli chodzić w zdrowiu (Ewangelia Mateusza 8:17; 1 List Piotra 2:24). Jezus stał się biedny, byśmy przez Jego ubóstwo mogli być ubogaceni (2 List do Koryntian 8:9). Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to nikomu, kto jest przeciwko nam, nie może się powieść.

Pan przygotował zaopatrzenie dla ciebie na każdą potrzebę, żebyś chodził dziś we wszystkim, co ci zapewnił. Nie odkładaj tego ani minuty dłużej.