WZRASTAJ W ŁASCE

Ewangelia Łukasza 9:55 – Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha.

EWANGELIA ŁUKASZA 9:54-56

Jezusa oskarżano nieustannie o łamanie Prawa Mojżesza. Nauczał On inaczej aniżeli Prawo Mojżesza (Ewangelia Mateusza 5:2148) i teraz gani On Swoich uczniów dlatego, iż pragnęli zrobić to samo, co zrobił prorok w Starym Testamencie dzięki Bożemu błogosławieństwu i mocy. Jednakże, Jezus nie przyszedł, aby zniszczyć Prawo, ale aby je wypełnić.

Jezus przyszedł nie po to, aby zniszczyć życie człowieka, ale aby go zbawić (Ewangelia Jana 3:16; 10:10).

„Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów” (2 List do Koryntian 5:19). Jezus, dokonując tego, okazał się sprawiedliwy, ponieważ poniósł On nasze grzechy (Izajasz 53:46) oraz Boży gniew (Ewangelia Mateusza 27:46; List do Hebrajczyków 2:9). Jezus nie odrzucił Bożego sądu względem grzechu – On go poniósł (2 List do Koryntian 5:21). Z tego powodu był On w stanie roztoczyć łaskę i Boże miłosierdzie nad tymi, którzy powinni ponieść śmierć pod Prawem Mojżesza (Dzieje Apostolskie 13:3839).

Prawo starotestamentowe było jak sędzia, wydający wyrok za grzech. Jezus stał się naszym obrońcą (lub prawnikiem), a nawet więcej, zajął On nasze miejsce – „nasze grzechy na Swoim ciele poniósł na drzewo” (1 List Piotra 2:24).

Nie zniszczył On Bożego sądu; On wypełnił go w Samym Sobie, abyśmy mogli być wolni. Zmieniło to na zawsze Boże postępowanie względem grzesznego człowieka. W świetle tego, czego dokonał Jezus w Nowym Przymierzu, zostalibyśmy napomniani, gdybyśmy próbowali okazać Boży gniew nad innymi, jak to miało miejsce w Starym Testamencie. Podobnie, gdyby Jezus był na ziemi w Swoim fizycznym ciele i pojednał świat z sobą za dni Eliasza, wówczas prorok zostałby zganiony za swoje postępowanie (jakie jest opisane w 2 Księdze Królewskiej 1:915). Jest różnica między starotestamentowym Prawem, a łaską Nowego Testamentu. „Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (Ewangelia Jana 1:17). Wzrastaj w łasce!