WYBIERZ, BY WIERZYĆ

Ewangelia Jana 12:39-40: Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział: Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił.

EWANGELIA JANA 12:37-40

To mogłoby zostać zinterpretowane jako ostateczne nauczanie na temat predestynacji. Interpretacja ta polegałaby na tym, że ze względu na proroctwa Izajasza, ci ludzie nigdy nie mieli szansy, żeby uwierzyć. Jednak Słowo Boże jasno mówi, że „każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” (List do Rzymian 10:13); „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Księga Objawienia 3:20); i „a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia” (Księga Objawienia 22:17). Nikomu nigdy nie została odmówiona szansa, żeby przyjąć zbawienie (List do Tytusa 2:11).

Ewangelia Marka 6:5 mówi, że „On (Jezus) nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce”. W tym przypadku jest oczywiste, że powodem tego, że Jezus nie mógł uczynić żadnego potężnego dzieła, nie było to, że Jezus nie posiadał mocy, ale to, że On wybrał, żeby nie używać mocy wbrew czyjejś woli. On nie mógł uczynić potężnych dzieł, ze względu na Jego decyzję, aby strzec naszych wolnych wyborów.

Podobnie ci Żydzi nie mogli uwierzyć z powodu ich wyboru, aby odrzucić Jezusa. Oni nie mogli uwierzyć, ponieważ wybrali, żeby nie uwierzyć. „Potknęli się o kamień potknięcia” (List do Rzymian 9:32), którym był Jezus.

Izajasz nie przeznaczył ich na taki los. Raczej zobaczył, że niewielu przyjmie tę wieść (Księga Izajasza 53:1) o Mesjaszu, dlatego będą oddzieleni od wiedzy o zbawieniu, ponieważ odrzucili Tego, w którym są wszystkie skarby mądrości i poznania (List do Kolosan 2:3). O tym prorokował Izajasz i to się wypełniło. Bądź ostrożny w tym, co wybierasz.