SPRAWDZAJ DARY DUCHA

Ewangelia Łukasza 22:13 – Odeszli więc i znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

EWANGELIA ŁUKASZA 22:13

Kiedy przejawia się prawdziwy dar Ducha, wszystko będzie zawsze tak, jak Pan powiedział (wyjątkiem jest to, kiedy wymagane są do spełnienia jakieś warunki).

To jest ostateczny test tego, czy czyjeś słowa były lub nie były natchnione przez Boga (Księga Powtórzonego Prawa 18:22).

Nie możemy być prowadzeni wyłącznie własnymi odczuciami dotyczącymi darów Ducha.

W 1 Liście do Koryntian w rozdziale 12 apostoł Paweł wskazał nam kierunek odnośnie używania duchowych darów, który musi być ponad wszelkim odczuwanym przez nas przynagleniem lub prowadzeniem.

Pierwszym sprawdzianem dotyczącym każdego daru Ducha jest pytanie: „Czy to uwielbia Jezusa?”. To właśnie Paweł chciał tutaj przekazać. Duch Święty nigdy nikogo nie poprowadzi, aby przynieść Jezusowi ujmę w jakimkolwiek wymiarze. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że Duch Święty będzie przynosił Mu tylko chwałę. Jakiekolwiek słowo lub czyn, który wypiera się Jezusa, nie pochodzi od Ducha Świętego.

W czasach apostoła Pawła odbywało się przejście z judaizmu na chrześcijaństwo. Niektórzy Żydzi nauczali, że zachowywanie starotestamentowego Prawa mogło w efekcie dać zbawienie. Gwałtownie sprzeciwiali się nauczaniu Pawła, że tylko wiara w Jezusa może dać zbawienie. Paweł uważał tego typu wypowiedzi za nazywanie Jezusa przeklętym, co z całą pewnością nie pochodziłoby od Ducha Świętego.

W dodatku pogańskie religie z czasów Pawła wierzyły w wielu bogów. Każdy, kto próbował uczynić Jezusa kolejnym z bóstw lub jedną z wielu dróg do Boga, a nie jedyną drogą do Boga, nazywał Go w ten sposób przeklętym. Duch Święty nigdy nikogo by do czegoś takiego nie natchnął. Ci, którzy w swoim wypowiadaniu się zostali rzeczywiście poprowadzeni przez Ducha Świętego, zawsze będą wywyższali Jezusa.